Материал: Інноваційний менеджмент - Навчальний посібник (Микитюк П.П.)


Содержание

Читать: АннотацІя
Читать: Вступ
Читать: РоздІл 1 сутнІсть розвитку та основнІ поняття ІнновацІйного менеджменту
Читать: 1.1. сутність та зміст інноваційного менеджменту
Читать: 1.2. функції інноваційного менеджменту
Читать: 1.3. менеджери в інноваційній сфері
Читать: 1.4. рішення в інноваційному менеджменті та методи їх прийняття
Читать: 1.5. Інноваційний менеджмент у фірмах японії та сша
Читать: 2.1. загальна характеристика інноваційного процесу: поняття, сутність, зміст
Читать: 2.2. структура інноваційного процесу
Читать: 2.3. моделі поширення інновацій
Читать: 2.4. причини та джерела інноваційних ідей
Читать: 2.5. чинники успішності та невдач нововведень
Читать: РоздІл 3 державне регулювання та пІдтримка ІнновацІйноЇ дІяльностІ
Читать: 3.1. мета та принципи регулювання інноваційної політики
Читать: 3.2. методи державного регулювання інноваційної діяльності
Читать: 3.3. система державного регулювання інноваційної діяльності
Читать: РоздІл 4 типи органІзацІйних структур управлІння І методи органІзацІЇ забезпечення ІнновацІйних4.1. особливості побудови організаційних структур нддкр
Читать: 4.2. основні види організаційних структур нддкр
Читать: 4.3. основні методи організації інноваційного процесу
Читать: 4.4. організація роботи змішаних бригад
Читать: 4.5. досвід управління науково-дослідною діяльністю в японській компанії «мацусіта електрик індРоздІл 5 управлІння ІнновацІйним розвитком пІдприЄмства
Читать: 5.2. концепція управління інноваційним розвитком підприємств
Читать: 5.3. структура організаційно-економічного механізму управління інноваційним розвитком підприємсРоздІл 6 управлІння ІнновацІйним проектом
Читать: 6.1. суть інноваційних проектів і їх зміст
Читать: 6.2. розробка концепції інноваційного проекту
Читать: 6.3. планування інноваційного проекту
Читать: 6.4. організація менеджменту інноваційною програмою
Читать: 6.5. організація контролю і регулювання програми
Читать: РоздІл 7 управлІння ризиком в ІнновацІйнІй дІяльностІ
Читать: 7.1. Інновації і ризик: проблеми і методи оцінювання
Читать: 7.2. порівняльний аналіз методів кількісного оцінювання ризику
Читать: 7.3. теоретико-методологічні основи факторного аналізу ризику в умовах нечіткої оцінки впливу о7.4. аналіз чинників ризику на етапах вибору цільового ринку
Читать: 7.5. розробка і виведення нового товару на ринок. фактори ризику
Читать: 7.6. оцінювання ризику при виборі партнерів для ділового співробітництва при реалізації проектіРоздІл 8 система стимулювання ІнновацІйноЇ дІяльностІ на пІдприЄмствІ
Читать: 8.1. сутність мотивації в системі управління персоналом, який здійснює інноваційну діяльність
Читать: 8.2. методи стимулювання творчої активності персоналу
Читать: 8.3. організація винахідницької діяльності
Читать: 8.4. стиль керівництва і формування інноваційної культури в організації
Читать: РоздІл 9 оцІнювання ефективностІ ІнновацІй
Читать: 9.1. тенденція розвитку науково-технічного прогресу і його взаємодія з природним і соціальним с9.2. сутність проблеми оцінювання ефективності інновацій
Читать: 9.3. види ефективності (ефектів)
Читать: 9.4. методи оцінювання економічної ефективності інноваційної діяльності
Читать: ОсновнІ поняття та термІни ІнновацІйного менеджменту
Читать: Тести для самоконтролю одержаних знань
Читать: Рекомендована література