Материал: Інноваційна діяльність - Навчальний посібник (Микитюк П.П.)


Содержание

Читать: АннотацІя
Читать: ЗмІст
Читать: Вступ
Читать: РоздІл 1. економІчна сутнІсть ята характеристика ІнновацІйноЇ дІяльностІ
Читать: 1.1. поняття та види інновацій
Читать: 1.2. загальна характеристика інноваційного процесу
Читать: 1.3. структура інноваційного процесу
Читать: 1.4. моделі поширення інновацій
Читать: 1.5. причини та джерела інноваційних ідей
Читать: РоздІл 2. ринок ІнновацІй
Читать: 2.1. оцінювання пропозиції та попиту на інновації
Читать: 2.2. вплив факторів на формування і споживання інновацій
Читать: 2.3. проблеми формування ринку інноваційної продукції
Читать: РоздІл 3. державне регулювання та пІдтримка ІнновацІйноЇ дІяльностІ
Читать: 3.1. мета та принципи регулювання інноваційної політики
Читать: 3.2 методи державного регулювання інноваційної діяльності
Читать: 3.3. система державного регулювання інноваційної діяльності
Читать: 3.4. державні механізми стимулювання інноваційного розвитку
Читать: РоздІл 4. типи ІнновацІйних структур та Їхня характеристика
Читать: 4.1. особливості побудови організаційних структур нддкр
Читать: 4.2. основні види організаційних структур нддкр
Читать: 4.3. основні методи організації інноваційного процесу
Читать: 4.4. досвід управління науково-дослідною діяльністю в японській компанії «мацусіта електрик індРоздІл 5. управлІння ІнновацІйним розвитком пІдприЄмства
Читать: 5.2. концепція управління інноваційним розвитком підприємств
Читать: 5.3. структура організаційно-економічного механізму управління інноваційним розвитком підприємсРоздІл 6. поняття про ІнновацІйний проект І управлІння ним
Читать: 6.1. сутність інноваційного проекту і його зміст
Читать: 6.2. розроблення концепції інноваційного проекту
Читать: 6.3. планування інноваційного проекту
Читать: 6.4. організація менеджменту інноваційною програмою
Читать: 6.5. організація контролю і регулювання програми
Читать: РоздІл 7. оцІнювання ризикІв ІнновацІйноЇ дІяльностІ
Читать: 7.1. Інновації і ризик: проблеми і методи оцінювання
Читать: 7.2. порівняльний аналіз методів кількісного оцінювання ризику
Читать: 7.3. теоретико-методологічні основи факторного аналізу ризику в умовах нечіткої оцінки впливу о7.4. аналіз чинників ризику на етапах вибору цільового ринку
Читать: 7.5. розроблення і впровадження нового товару на ринок. фактори ризику
Читать: 7.6. оцінювання ризику при виборі партнерів для ділового співробітництва реалізації проектів інРоздІл 8. стимулювання ІнновацІйноЇ дІяльностІ на пІдприЄмствІ
Читать: 8.1. сутність мотивації в системі управління персоналом, який здійснює інноваційну діяльність
Читать: 8.2. методи стимулювання творчої активності персоналу
Читать: 8.3. організація винахідницької діяльності
Читать: 8.4. стиль керівництва і формування інноваційної культури
Читать: РоздІл 9. фІнансування та кредитування ІнновацІйноЇ дІяльностІ
Читать: 9.1. сутність, принципи, мета і завдання системи фінансування науково-технічної та інноваційної9.2. фінансування створення і функціонування технопарків та інших інноваційних структур
Читать: 9.3. напрями фінансово-кредитного забезпечення інноваційної діяльності
Читать: РоздІл 10. оцІнювання ефективностІ ІнновацІйноЇ дІяльностІ
Читать: 10.1. методи оцінювання економічної ефективності інноваційної
Читать: 10.2. система показників оцінювання ефективності інновацій та їх обґрунтування
Читать: РоздІл 11. ІнформацІйнІ ресурси та науково-технологІчне передбачення як механІзм ІнновацІйного 11.1. система інформаційних ресурсів для забезпечення інноваційної діяльності
Читать: 11.2. науково-технологічне передбачення як механізм інноваційного розвитку
Читать: ТермІнологІчний словник
Читать: Тести для самоконтролю одержаних знань
Читать: Список використаних джерел
Читать: Додаток а