Материал: Інституціональна економіка - Навчальний посібник (Ткач А.А.)


Содержание

Читать: АннотацІя
Читать: Вступ
Читать: РоздІл 1 правила, норми та Інститути економІки: ix суть та класифІкацІя
Читать: 1.1. правила (норми)
Читать: 1.2. Інститути
Читать: 1.3. Інституцюнальна структура економІки й ІЄрархІя правил
Читать: РоздІл 2 теоретичнІ основи ІнституцІональноЇ економІки
Читать: 2.1. неокласична економІчна теорІя
Читать: 2.2. класичний ІнституцІоналІзм
Читать: 2.3. нова ІнституцІональна економІчна теорІя
Читать: 2.4. основнІ пІдходи до аналІзу економІчних органІзацІй («дерево ІнституцІоналІзму»)
Читать: 2.5. еволюцІйний ІнституцІоналІзм
Читать: 2.6. нова французька ІнституцІональна економІчна теорІя
Читать: РоздІл 3 теорІя трансакщйнихвитрат
Читать: 3.1. поняття І значення трансакцІЇ
Читать: 3.2. трансакцІйнІ витрати
Читать: 3.3. види трансакцІйних витрат І засоби Їх мІнІмІзацІЇ
Читать: 3.4. кІлькІсна оцІнка трансакцІйних витрат
Читать: РоздІл 4 економІчна теорІя прав власностІ
Читать: 4.1. власнІсть як базовий Інститут економІки
Читать: 4.2. суть І режими прав власностІ
Читать: 4.3. теорема коуза та її значення
Читать: 4.4. альтернативнІ режими використання власностІ
Читать: РоздІл 5 теорІя контрактІв
Читать: 5.1. суть, типи І особливостІ контрактІв
Читать: 5.2. трансакцІЇ І ІнвестицІЇ у специфІчнІ активи
Читать: 5.3. економІчнІ теорІЇ контрактІв
Читать: 5.4. права власностІ, контракти І забезпечення Їх дотримання
Читать: РоздІл 6 теорІя фІрми
Читать: 6.1. типи ІнституцІйних угод: ринок, гІбрид, фІрма
Читать: 6.2. сучаснІ теорІЇ фІрми
Читать: 6.3. органІзацІйно-правовІ форми фІрм
Читать: 6.4. гІбриднІ форми ІнституцІйних угод
Читать: РоздІл 7 ІнституцІональнІ основи дІяльностІ держави
Читать: 7.1. провали ринку І роль держави
Читать: 7.2. суть, цІлІ І функцІЇ держави
Читать: 7.3. теоретичнІ моделІ держави
Читать: 7.4. провали державного втручання та Їх виправлення
Читать: РоздІл 8 ІнститущональнІ змІни в економІчних системах
Читать: 8.1. ІнститущональнІ змІни: загальна характеристика
Читать: 8.2. механІзми ІнституцІональних змІн
Читать: 8.3. ІнституцІональне проектування
Читать: РоздІл 9 ІнституцІональна трансформацІя економІки украЇни
Читать: 9.2. власнІсть як базисний Інститут трансформацІйноЇ економІки
Читать: 9.3. змІна форм І специфІкацІя прав власностІ у процесІ приватизацІЇ
Читать: 9.4. ІнституцІоналІзацІя ринковоЇ Інфраструктури трансформацІйноЇ економІки
Читать: Словник термІнІв з ІнституцІональноІ економІчноЇ теорІЇ
Читать: ЗмІст