Материал: Інтелектуальна власність - Навчальний посібник (Вачевський М.В.)


Содержание

Читать: АннотацІя
Читать: ЗмІст
Читать: Вступ
Читать: Розділ 1 Інтелектуальна власнІсть та ЇЇ роль у розвитку суспІльства
Читать: 1.1.   генезис винахідництва і раціоналізації
Читать: 1.2.   управління раціоналізаторством і винахідництвом
Читать: 1.3.   організаційна структура системи управління технічною творчістю в ринковій систРозділ 2 форми правовоЇ охорони промисловоЇ власностІ
Читать: 2.2.   порядок одержання патенту
Читать: Розділ 3 рацІоналІзацІя та Її вплив на формування професІйних компетенцІй
Читать: 3.1.  раціоналізаторська пропозиція та її ознаки
Читать: 3.2.   порядок подачі заяви на раціоналізаторську пропозицію
Читать: 3.3. приклади оформлення раціоналізаторської пропозиції і необхідних документів
Читать: Розділ 4 винахІдництво
Читать: 4.1.  суть і ознаки винаходу (корисних моделей)
Читать: 4.3.   подання заявки на винахід та складання опису винаходу
Читать: 4.4.  формула винаходу і правила її побудови
Читать: 4.5.   додаткові матеріали заявки та вимоги до них
Читать: 4.6.   використання винаходів та авторська винагорода
Читать: Розділ 5 промисловІ зразки
Читать: 5.1.   загальні відомості про промислові зразки (пз)
Читать: 5.2. новизна, промислова придатність та фотографії промислового зразка
Читать: 5.3.   вимоги до складання заявки та опису промислового зразка
Читать: 5.4.   вимоги до креслення і довідки про патентні дослідження промислового зразка
Читать: 5.5.   приклади оформлення заявки на промисловий зразок
Читать: 5.6.   міжнародна класифікація промислових зразків
Читать: Розділ 6 товарнІ знаки І знаки обслуговування
Читать: 6.1.   основні поняття і положення про товарні знаки (тз)
Читать: 6.2.   пріоритет і вимоги до заявки на видачу свідоцтва на товарний знак
Читать: 6.3.   використання і захист прав власників товарних знаків
Читать: 6.4.   міжнародна класифікація товарів (послуг) реєстрації знаків
Читать: 6.5.   предметний покажчик термінів і термінології товарних знаків
Читать: Розділ 7 патентування винаходІв за кордоном
Читать:  7.1.   загальні положення патентування винаходів і корисних моделей
Читать: 7.2.   відбір винаходівдля патентування за кордоном
Читать: 7.3.   підготовка матеріалів на одержання охоронних документів за кордоном
Читать: 7.4.   складання опису патентного паспорта
Читать: Розділ 8 лІцензІЇ, ноу-хау, ІнжинІринг
Читать: 8.1.   види ліцензій та їх купівля і продаж
Читать: 8.2.   ноу-хау та інжиніринг як продукти творчості
Читать: Розділ 9 мІжнародна класифІкацІя  винаходІв (мкв)
Читать: 9.1.   становлення та розвиток мкв
Читать: 9.2.   структура та індекси поділу мкв
Читать: 9.3.   національні системи класифікації винаходів
Читать: Розділ 10 джерела ІнформацІЇ
Читать: 10.1.   патентна документація та інформація
Читать: 10.2.   Інформація про винаходи, акцептовані заявки, корисні моделі
Читать: 10.3.   Інформація про промислові зразки та товарні знаки
Читать: Розділ 11 основи авторського права з винахІдництва
Читать: 11.2.   правовий захист авторів винаходів і раціоналізаторських пропозицій
Читать: 11.3.   захист патентних прав авторів винаходів і раціоналізаторських пропозицій
Читать: Розділ 12 рацІоналІзацІя виробництва
Читать: 12.1.   раціоналізація в системі організації виробництва
Читать: 12.2.   характерні особливості методів раціоналізації виробництва
Читать: 12.3. раціоналізація виробництва за допомогою особливої дидактики
Читать: Розділ 13 напрями удосконалення управлІння Інтелектуальною власнІстю
Читать: 14.1.  тенденції розвитку економіки під час створення конкурентоздатної техніки і технолог14.2.   роль науково-технічної інформації в розвитку техніки і технології
Читать: Розділ 15 методика визначення доходІв вІд використання винаходІв І рацІоналІзаторських пропозиц15.1.   загальні положення визначення доходу
Читать: 15.2.   визначення витрат, віднесених до собівартості продукції
Читать: 15.3.   встановлення факту використання винаходу, раціоналізаторської пропозиції та в основнІ висновки І пропозицІЇ
Читать: Список лІтератури
Читать: Додатки
Читать:  додаток 1
Читать: Додаток 2
Читать: Додаток 3