Материал: Інвестиційна діяльність - Навчальний посібник (Майорова Т.В.)


Содержание

Читать: АннотацІя
Читать: Вступ
Читать: Tema 1. теоретичнІ засади ІнвестицІйноЇ дІяльностІ
Читать: 1.1. економІчна сутнІсть ІнвестицІй
Читать: 1.2. класифІкацІя ІнвестицІй
Читать: 1.3. основнІ поняття ІнвестицІйноЇ дІяльностІ
Читать: 1.5. стратегІчнІ цІлІ та напрями управлІння ІнвестицІйною дІяльнІстю
Читать: 1.6. державне регулювання ІнвестицІйних процесІв
Читать: Tema 2. ІнвестицІйний ринок
Читать: 2.1. характеристика ІнвестицІйного ринку
Читать: Tema 3. фІнансовІ ІнвестицІЇ
Читать: 3.1. характеристика фІнансових ІнвестицІй
Читать: 3.2. ринок цІнних паперІв
Читать: 3.3. учасники ринку цІнних паперІв та Їх функцІЇ
Читать: 3.4. фондова бІржа
Читать: 3.5. аналІз та оцІнка ефективностІ фІнансових ІнвестицІй
Читать: 3.6. порядок формування портфеля цІнних паперІв
Читать: Tema 4. реальнІ ІнвестицІЇ
Читать: 4.1. економІчна сутнІсть реальних ІнвестицІй
Читать: 4.2. кругообІг реальних ІнвестицІй
Читать: 5.1. економІчна сутнІсть ІнновацІй та ІнновацІйного процесу
Читать: 5.3. критерІЇ оцІнки ІнновацІйних проектІв пІдприЄмств
Читать: 5.4. особливостІ оцІнки ефективностІ Інтелектуальних ІнвестицІй
Читать: 5.5. фІнансова пІдтримка ІнновацІйноЇ дІяльностІ
Читать: 5.6. державне регулювання ІнновацІйноЇ дІяльностІ в украЇнІ
Читать: Tema 6. ІнвестицІйний проект
Читать: 6.1. ІнвестицІйний проект, його змІст та порядок розробки
Читать: 6.2. бІзнес-план ІнвестицІйного проекту
Читать: 6.3. аналІз ІнвестицІйного проекту
Читать: 6.4. методи оцІнки ІнвестицІйного проекту
Читать: 6.5. аналІз факторІв невизначеностІ та ризику в оцІнцІ ІнвестицІйного проекту
Читать: Tema 7. управлІння реалІзацІЄю ІнвестицІйних проектІв
Читать: 7.1. змІст управлІння ІнвестицІйними проектами
Читать: 7.2. органІзацІйнІ структури управлІння проектами
Читать: 7.3. ІнвестицІйне проектування
Читать: 7.4. цІноутворення в ІнвестицІйнІй сферІ
Читать: 7.5. органІзацІя взаЄмодІЇ учасникІв ІнвестицІйноЇ дІяльностІ
Читать: 7.6. забезпечення проектІв матерІально-технІчними ресурсами
Читать: 7.7. монІторинг впровадження ІнвестицІйного проекту
Читать: Tema 8. ІнвестицІйнІ ресурси
Читать: 8.1. характеристика та порядок формування ІнвестицІйних ресурсІв на пІдприЄмствІ
Читать: 8.2. методи формування ІнвестицІйних ресурсІв
Читать: 8.3. оцІнка вартостІ ІнвестицІйних ресурсІв
Читать: 8.4. методи оптимІзацІЇ структури ІнвестицІйних ресурсІв
Читать: 8.5. формування бюджету капІтальних вкладень та його оптимІзацІя
Читать: Tema 9. мІжнародна ІнвестицІйна дІяльнІсть
Читать: 9.1. характеристика Іноземних ІнвестицІй
Читать: 9.2. основнІ напрями мІжнародноЇ ІнвестицІйноЇ дІяльностІ
Читать: 9.3. мІжнароднІ фІнансово-кредитнІ Інститути та Їх напрями дІяльностІ на ІнвестицІйному ринку
Читать: 9.4. спецІальнІ економІчнІ зони, мета створення та шляхи залучення Іноземного капІталу
Читать: 9.5. полІтика держави з залучення Іноземних ІнвестицІй
Читать: ЗмІст