Материал: Інноваційний та інвестиційний менеджмент - Навчальний посібник (Скібіцький О.М.)


Содержание

Читать: АннотацІя
Читать: ЗмІст
Читать: Вступ
Читать: СутнІсть І основнІ поняття ІнновацІйного менеджменту
Читать: 1.1. основнІ поняття ІнновацІйного менеджменту
Читать: 1.2. класифІкацІя ІнновацІй
Читать: 1.3. життЄвий цикл ІнновацІй
Читать: 1.4. науково-технІчна й ІнновацІйна дІяльнІсть
Читать: 1.6. етапи, стадІЇ та моделІ ІнновацІйного процесу
Читать: 1.7. мета, завдання та функцІЇ ІнновацІйного менеджменту
Читать: УправлІння ІнновацІйною дІяльнІстю
Читать: 2.1. цІлІ ІнновацІйноЇ дІяльностІ
Читать: 2.4. органІзацІйнІ структури ІнновацІйного менеджменту
Читать: 2.5. управлІння дослІдницьким проектом
Читать: 2.6. система управлІння ІнновацІйними процесами та монІторинг ІнновацІй
Читать: 2.7. розвиток ІнновацІйноЇ дІяльностІ та ЇЇ вплив на виробництво
Читать: ІнновацІйна стратегІя
Читать: 3.1. поняття ІнновацІйноЇ стратегІЇ
Читать: 3.2. аналІз стратегІчних альтернатив, методи вибору ІнновацІйноЇ стратегІЇ
Читать: 3.3. мІсце swot-аналІзу в опрацюваннІ ІнновацІйноЇ стратегІЇ пІдприЄмства
Читать: 3.4. планування ІнновацІйноЇ стратеги та контроль ЇЇ реалІзацІЇ
Читать: Експертиза ІнновацІйних проектІв та Їх економІчна ефективнІсть
Читать: 4.1. завдання й основнІ прийоми експертизи ІнновацІйних проектІв
Читать: 4.2. характеристика результатІв ІнновацІйноЇ дІяльностІ
Читать: 4.3. методи вІдбору ІнновацІйних проектІв для реалІзацІЇ
Читать: 4.4. технІко-економІчне обҐрунтування ІнновацІйних проектІв
Читать: 4.5. пІдготовка та складання бІзнес-планІв ІнновацІйних проектІв
Читать: 4.6. загальна економІчна ефективнІсть ІнновацІй
Читать: 4.7. ефективнІсть витрат на ІнновацІйну дІяльнІсть
Читать: 4.8. ефективнІсть використання ІнновацІй
Читать: Напрямки впровадження ІнновацІйних проектІв
Читать: 5.1. напрямки впровадження ІнновацІйних проектІв
Читать: 5.2. ІнновацІйний проект «техноІмпорт»
Читать: 5.3. ІнновацІйний проект «експорт»
Читать: 5.4. ІнновацІйний проект «ІнформацІя»
Читать: 5.5. програма «Інвестор»
Читать: 5.6. програма «освІта-наука»
Читать: 5.7. структура управлІння регІональною ІнновацІйною дІяльнІстю
Читать: ІнвестицІйний менеджмент
Читать: 6.3. оцІнка середньозваженоЇ вартостІ капІталу й оптимІзацІя структури джерел ІнвестицІйних рес6.4. розрахунок граничноЇ вартостІ капІталу
Читать: 6.5. оцІнка вартостІ коштІв у часІ
Читать: 6.6. оцІнка ІнфляцІЇ
Читать: 6.7. оцІнка ІнвестицІйних ризикІв
Читать: 6.8. оцІнка лІквІдностІ ІнвестицІй
Читать: 6.9. ефективнІсть виробничих ІнвестицІй
Читать: 6.10. розрахунок показникІв економІчноЇ ефективностІ ІнвестицІйних проектІв
Читать: 6.11. оцІнка ІнвестицІйноЇ привабливостІ пІдприЄмства
Читать: ДослІдження ІнвестицІйного ринку
Читать: 7.1. сутнІсть ІнвестицІйного ринку, аналІз та прогнозування його стану
Читать: 7.2. вихІд на ринок технологІй як результат ІнновацІйноЇ дІяльностІ
Читать: 7.3. значення, цІлІ, завдання й особливостІ аналІзу попиту на науково-технІчну продукцІю
Читать: 7.4. формування портфеля проектІв
Читать: ІнновацІйна полІтика
Читать: 8.1. загальнІ засади державноЇ ІнновацІйноЇ полІтики
Читать: 8.2. правове регулювання ІнновацІйноЇ дІяльностІ
Читать: 8.3. роль маркетингу у пІдвищеннІ конкуренто­спроможностІ пІдприЄмства та роль держави у формув8.4. ІнвестицІйна привабливІсть регІонІв украЇни
Читать: Додаток
Читать: Список рекомендованоЇ лІтератури