Материал: Історія грошей та фінансів - Навчальний посібник (Колєсніков О.В.)


Содержание

Читать: АннотацІя
Читать: ЗмІст
Читать: Вступ
Читать: Модуль 1. суть грошей І фІнансІв та Їх еволюцІйний ровиток у стародавньому свІтІ І середньовІччТема 1. сутнІсть грошей та фІнансІв
Читать: 1.1 походження та суть грошей
Читать: 1.2. сутність фінансів як економічної категорії
Читать: Тема 2. виникнення І розвиток грошей та фІнансІв у стародавнІй грецІЇ
Читать: 2.1. монетні системи стародавньої греції
Читать: 2.2. гроші стародавньої греції на території сучасної україни в vii ст. до н. е. i ст. н. е.
Читать: 2.3. виникнення банків у стародавній греції
Читать: 2.4. банківські операції в стародавній греції
Читать: 2.5. податки в стародавній греції
Читать: 2.6. зародження страхування в стародавньому світі
Читать: Тема 3. основнІ етапи розвитку грошовоЇ та фІнансовоЇ системи у стародавньому римІ та Їхня хара3.1. основні монетні номінали стародавнього риму
Читать: 3.2. монети римсько-сарматського періоду на території сучасної україни
Читать: 3.3. особливості банківництва в римській імперії
Читать: 3.4. податкова система стародавнього риму
Читать: Тема 4. грошово-банкІвське господарство та податки в середньовІчнй ЄвропІ
Читать: 4.1. грошове господарство в середньовічній Європі
Читать: 4.2 . розвиток банківництва в середньовічній Європі
Читать: 4.3. податки в середньовічній Європі
Читать: Тема 5. формування грошово-фІнансовоЇ системи киЇвськоЇ русІ
Читать: 5.1. вплив іноземних грошових систем на формування грошового обігу в давньоруській державі
Читать: 5.2. виникнення та еволюція гривні
Читать: 5.3. зародження кредитних відносин у київській русі
Читать: 5.4. податкова система київської русі
Читать: Тести для перевІрки знань студентІв
Читать: Модуль 2. становлення грошового обІгу І фІнансІв украЇни пІд впливом краЇн-загарбникІв та пІсляТема 6. особливостІ грошей та фІнансІв у перІод Існування польсько-литовськоЇ держави
Читать: 6.1. основні риси грошового обігу в україні в xiv першій половині xvii ст.
Читать: 6.2. розвиток кредитних операцій на території речі посполитої
Читать: 6.3. податки польсько-литовської держави
Читать: Тема 7. грошове господарство та фІнанси козацько-гетьманськоЇ доби
Читать: 7.1. грошовий обіг в українському козацтві
Читать: 7.2. банківські інституції в західній україні
Читать: 7.3. формування української фіскальної системи в добу гетьманщини (друга половина xvii початоТема 8. грошова та фІнансова системи украЇни у складІ росІйськоЇ ІмперІЇ
Читать: 8.1. елементи грошового господарства на території українських земель у складі російської імпері8.2. становлення банківської системи російської імперії
Читать: 8.3. податкова система на українських землях у складі російської імперії
Читать: 8.4. зародження страхування в російській імперії
Читать: Тема 9. грошІ та фІнанси украЇни в складІ срср
Читать: 9.1. грошовий обіг на розділених українських землях
Читать: 9.2. окупаційні гроші на українських теренах під час другої світової війни
Читать: 9.3. грошовий обіг в срср після другої світової війни
Читать: 9.4. банківська система україни в складі срср
Читать: 9.5. податкова система срср
Читать: 9.6. страхування в срср
Читать: Тема 10. формування грошовоЇ та фІнансовоЇ систем незалежноЇ украЇни
Читать: 10.1. становлення грошової системи в україні після 1991 р.
Читать: 10.2. формування основних елементів фінансової системи незалежності україни
Читать: Тести для перевІрки знань студентІв до модуля 2
Читать: Використана та рекомендована літератури
Читать: Додатки
Читать: Додаток 1
Читать: Додаток 2
Читать: Додаток 3