Материал: Управління фінансовою санацією підприємств - Навчальний посібник (Федорова О.В.)


Содержание

Читать: Анотація
Читать: Передмова
Читать: Тема 1. теоретичнІ основи управлІння фІнансовою санацІЄю пІдприЄмств
Читать: 1.1 сутність управління виробничою системою в ринкових умовах
Читать: 1.2 виділення банкрота і складових механізму управління фінансовою санацією
Читать: 2.1 сторони і учасники у справі про банкрутство
Читать: Тема 3. санацІйний контролІнг
Читать: 3.1 контролінг у системі відносин фінансової санації
Читать: 3.2 особливості виконання окремих функціональних форм
Читать: Тема 4. розробка плану фІнансовоЇ санацІЇ
Читать: 4.1. заходи, що передують фінансовій санації підприємства
Читать: 4.2. складання плану фінансової санації підприємства та його виконання
Читать: Тема 5. окремІ цикли управлІння у справІ про банкрутство
Читать: 5.1. розпорядження майном боржника і мирова угода
Читать: 5.2. ліквідація підприємства
Читать: Тема 6. санацІйний аудит І реструктуризацІя боржника
Читать: 6.1 вимоги щодо проведення санаційного аудита
Читать: 6.2. санація балансу та заходи з реструктуризації підприємства
Читать: Тема 7. джерела фІнансовоЇ санацІЇ пІдприЄмства
Читать: 7.1. порядок фінансування заходів з санації виробництва та активізації господарства
Читать: 7.2. залучення фінансових ресурсів із зовнішніх та внутрішніх джерел
Читать: Тема 8. державна пІдтримка санацІЇ пІдприЄмств
Читать: 8.2. фінансова підтримка і державний контроль санації підприємств
Читать: 9.1 загальні вимоги стосовно оцінки вартості
Читать: 9.2 оцінка вартості в процесі продажу майна підприємства-банкрута
Читать: Тема 10 економІко-правовІ аспекти санацІЇ, банкрутства та лІквІдацІЇ пІдприЄмств
Читать: 10.1 структура законодавчих і нормативних актів з банкрутства підприємств і пошук управлінськог10.2 визначення економіко-правових особливостей управління фінансовою санацією
Читать: 11.1 галузеві та регіональні особливості управління фінансовою
Читать: 11.2 особливості управління фінансовою санацією по окремих галузях господарства
Читать: Додатки
Читать: Додаток а
Читать: Додаток б
Читать: Додаток г
Читать: Додаток д
Читать: Додаток ж
Читать: Словник термінів
Читать: Список використаних джерел