Материал: Українська мова у професійному спілкуванні - Навчальний посібник (Мозговий В.І.)


Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Передмова до другого видання
Читать: Вступне слово
Читать: Частина перша матерІали до лекцІй
Читать: Темча 1
Читать: Тема 2
Читать: Тема 3
Читать: Тема 4
Читать: Поглиблений модуль особливостІ усноЇ форми професІйного спІлкування
Читать: Тема 1.
Читать: Тема 2
Читать: Стартовий модуль загальна характеристика мови І професІйного спІлкування
Читать: Тестування для самоконтролю
Читать: Вправи І завдання для формування навичок складання й перекладу професІйних текстІв
Читать: Тестовий модульний контроль
Читать: Основний модуль особливостІ писемноЇ форми професІйного спІлкування
Читать: Тестування для самоконтролю тести для формування знань
Читать: Тести для формування вмІнь
Читать: Вправи І завдання для формування навичок складання й перекладу професІйних текстІв
Читать: ДовІдково-ІнформацІйнІ документи
Читать: Список лІтератури