Материал: Туристичний бізнес: теорія та практика - Навчальний посібник (Мальська М. П.)


Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Передмова
Читать: Розділ 1
Читать: 1.1. початковий етап
Читать: 1.2. становлення туристичного бізнесу
Читать: 1.3. туризм як галузь індустрії
Читать: 1.4. монополізація туристичної індустрії
Читать: 1.5. історія розвитку туризму в україні
Читать: Розділ 2
Читать: 2.1. поняття про туризм
Читать: 2.2. класифікації туризму
Читать: Розділ 3
Читать: 3.1. туристично-рекреаційні ресурси
Читать: 3.2. туристичне районування світу
Читать: 3.3. туристичне районування україни
Читать: Розділ 4
Читать: 4.1. організатори туризму
Читать: 4.2. перевезення
Читать: 4.3. готельна індустрія
Читать: 4.4. система громадського харчування
Читать: 4.5. страхування
Читать: 4.6. система розваг
Читать: 4.7. банківські та фінансові послуги
Читать: 4.8. Інформаційні послуги в туризмі
Читать: Розділ 5
Читать: 5.1. небезпека травмування
Читать: 5.2. вплив довкілля
Читать: 5.3. пожежна безпека
Читать: 5.4. біологічні чинники
Читать: 5.5. психофізіологічні навантаження
Читать: 5.6. небезпечні випромінювання
Читать: 5.7. хімічні чинники
Читать: 5.8. етап перевезення
Читать: 5.9. специфічні чинники ризику
Читать: Розділ 6
Читать: 6.1. методи менеджменту
Читать: 6.2. функції менеджменту
Читать: 6.3. комунікації в менеджменті
Читать: 6.4. керівництво в організації
Читать: 6.5. рішення в менеджменті
Читать: 6.6. організація роботи менеджера
Читать: Розділ 7
Читать: 7.1. суть маркетингу в туризмі
Читать: 7.2. функції маркетингу
Читать: 7.3. основні принципи маркетингу
Читать: 7.4. категорії маркетингу
Читать: 7.5. сутність і структура маркетингового дослідження
Читать: 7.6. розробка програми маркетингу
Читать: 7.7. сегментація ринку
Читать: 7.9. життєвий цикл продукту
Читать: 7.10. мотивація і поведінка споживачів
Читать: 7.11. попит та пропозиція в маркетингу
Читать: 7.12. конкуренція
Читать: Розділ 8
Читать: 8.1. значення інформаційних систем управління в туристичній галузі
Читать: Розділ 9
Читать: 9.1. основні поняття інвестиційної діяльності
Читать: 9.2. державне регулювання інвестиційної діяльності
Читать: 9.3. проблеми залучення іноземних інвестицій в україну
Читать: 9.4. ефективність інвестиційних проектів у туризмі
Читать: Розділ 10
Читать: 10.1. міжнародне регулювання туристичної діяльності
Читать: 10.2. роль та значення всесвітньої туристської організації (вто)
Читать: Додатки
Читать: Додаток 1
Читать: Додаток 2
Читать: РоздІл І. загальнІ положення
Читать: РоздІлii. державна полІтика та державне регулювання в галузІ туризму
Читать: РоздІл iii. безпека туризму
Читать: РоздІлiv. органІзацІя туристичноЇ дІяльностІ
Читать: РоздІл vi. контроль за дІяльнІстю в галузІ туризму. вІдповІдальнІсть за порушення законодавстваРоздІл vii. мІжнародне спІвробІтництво в галузІ туризму
Читать: РоздІл viii. прикІнцевІ та перехІднІ положення
Читать: Додаток 3
Читать: Додаток 4
Читать: Додаток 5
Читать: Додаток 6
Читать: Додаток t
Читать: Додаток 8
Читать: Додаток 9
Читать: Додаток 10
Читать: Список використаноЇ та рекомендованоЇ лІтератури