Материал: Трудове право України - Навчальний посібник (Теліпко В. Е.)


Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: ЗамІсть вступу:
Читать: Передмова
Читать: Тема 1. трудове право: загальнІ положення
Читать: § 1. поняття трудового права та історія його становлення
Читать: § 2. предмет трудового права
Читать: § 3. метод правового регулювання трудових відносин
Читать: § 4. функції трудового права
Читать: § 5. система трудового права
Читать: § 6. джерела трудового права
Читать: § 7. місце трудового права в системі права україни
Читать: § 8. основні принципи трудового права україни
Читать: Тема 2. трудовІ правовІдносини та Їх учасники
Читать: § 1. поняття, види і сутність трудових правовідносин
Читать: § 2. умови і підстави виникнення трудових правовідносин. зміст трудових правовідносин
Читать: § 3. принципи правового регулювання трудових правовідносин
Читать: § 5. профспілки та їх правовий статус у трудових правовідносинах
Читать: § 6. правовий статус організацій роботодавців у трудових правовідносинах
Читать: Тема 3. колективнІ договори І угоди
Читать: § 2. поняття, умови виникнення і загальна характеристика колективних договорів та угод. сторони§ 3. колективні переговори. сфера та порядок укладення колективних договорів
Читать: § 4. зміст колективного договору
Читать: § 5. реєстрація, строки чинності, дійсність колективного договору
Читать: § 6. контроль за виконанням колективного договору. відповідальність сторін
Читать: Тема 4. трудовий договІр
Читать: § 1. поняття трудового договору та його сторони
Читать: § 2. форма та зміст трудового договору
Читать: § 3. особливості порядку укладення трудових договорів
Читать: § 4. види трудових договорів
Читать: § 5. зміна умов трудового договору
Читать: § 6. припинення трудових правовідносин та розірвання трудових договорів
Читать: § 7. загальний порядок припинення трудового договору. звільнення з роботи
Читать: Тема 5. робочий час І час вІдпочинку
Читать: § 1. поняття робочого часу, його види
Читать: § 2. режими та облік робочого часу
Читать: § 3. поняття та види часу відпочинку
Читать: Тема 6. правове регулювання оплати працІ
Читать: § 1. поняття оплати праці, її структура
Читать: § 2. правове регулювання оплати праці. мінімальна заробітна плата
Читать: § 3. нормування праці
Читать: § 4. тарифна система і тарифні сітки
Читать: § 5. системи оплати праці
Читать: § 6. преміювання
Читать: § 7. порядок виплати заробітної плати. право працівника на оплату праці та його захист
Читать: Тема 7. трудова дисциплІна. вІдповІдальнІсть у трудових вІдносинах
Читать: § 1. трудова дисципліна і методи її забезпечення
Читать: § 2. внутрішній трудовий розпорядок як основа організації праці
Читать: § 5. відповідальність за порушення трудової дисципліни. дисциплінарний проступок
Читать: § 6. матеріальна відповідальність сторін трудових відносин
Читать: § 7. порядок визначення розміру і відшкодування шкоди
Читать: § 8. матеріальна відповідальність підприємств, установ, організацій за шкоду, завдану працівникТема 8. правове регулювання охорони працІ
Читать: § 1. поняття охорони праці, її правове забезпечення
Читать: § 2. організація охорони праці на підприємстві, в установі, організації
Читать: § 3. загальні гарантії прав працівників на охорону праці
Читать: § 4. спеціальні гарантії прав на охорону праці працівників, які працюють у важких та шкідливих § 5. особливості охорони праці жінок, неповнолітніх та осіб з неповною працездатністю
Читать: Тема 9. трудовІ спори І порядок Їх вирІшення
Читать: § 1. поняття, предмет і класифікація трудових спорів
Читать: § 2. порядок розгляду індивідуальних трудових спорів
Читать: § 3. поняття і види колективних трудових спорів
Читать: § 4. порядок розгляду і вирішення колективних трудових спорів
Читать: § 5. правове регулювання проведення страйків. право на страйк та його реалізація
Читать: Тема 10. державне управлІння, нагляд І контроль у сферІ працІ
Читать: § 1. державне управління у сфері праці
Читать: § 2. поняття та основні види нагляду і контролю за додержанням законодавства про працю
Читать: § 3. державний нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю
Читать: § 4. громадський контроль за додержанням законодавства про працю
Читать: § 5. відповідальність за порушення трудового законодавства і правил з охорони праці
Читать: Тема 11. трудовІ вІдносини І мІжнародне право
Читать: § 1. поняття міжнародного трудового права. Історичні передумови його становлення і розвитку
Читать: § 2. мета, завдання, функції та принципи міжнародного трудового права
Читать: § 3. види джерел міжнародного трудового права
Читать: § 4. міжнародно-правове регулювання праці
Читать: § 5. міжнародно-правові стандарти у сфері праці і трудових відносин
Читать: § 6. трудовий процес у зарубіжних країнах
Читать: § 7. трудові відносини з іноземним елементом
Читать: Використана лІтература