Материал: Транспортна логістика - Навчальний посібник (Смирнов І.Г.)


2.6. транспортні умови торговельних контрактів

 

У торговельних контрактах (договорах купівлі-продажу, по­стачання) велику увагу приділяють транспортним умовам. При визначенні умов постачання необхідно врахувати наступне:

148

хто оплачує транспортні витрати, пов'язані з постачанням товару;

хто надає (оплачує) транспортні засоби для перевезення то­вару;

хто оформляє митні документи на ввезення та вивезення товару;

хто здійснює (оплачує) навантаження та розвантаження то­вару;

коли здійснюється перехід ризику від продавця до покуп­ця у разі псування, пошкодження або знищення товару та яким чином розподіляється відповідальність.

Історично розподіл зобов'язань продавця та покупця виник у міжнародній морській торгівлі. Пізніше потреба застосування та­ких зобов'язань виникла на інших видах транспорту. На автомо­більному транспорті почали застосовувати поняття "франко". "Франко-певне місце" означає, що всі транспортні витрати, по­в'язані з постачанням вантажудо зазначеного місця включно, несе постачальник, а інші — покупець.

Враховуючи складність і багатоваріантність різних умов, що мають бути передбачені при укладанні договорів, практикою за­пропоновано загальноприйняті стандартизовані терміни—базисні умови постачання.

Базисні умови постачання. При укладанні зовнішньоеконо­мічних угод суб'єкти підприємницької діяльності мають вико­ристовувати ціни, встановлені відповідно до Правил "ІНКО-ТЕРМС" (скорочення англійського "International Commercial Terms" — міжнародні торговельні терміни (умови), повністю пе­рекладаються як Міжнародні правила тлумачення торговельних термінів (умов), у практиці відомі як "базисні умови постачан­ня", запропоновані Міжнародною торговельною палатою.

Перші правила було розроблено у 1936 р. У результаті нако­пичення практичного досвіду їх удосконалювали, вносили зміни та доповнення у 1953, 1967, 1976, 1980, 1990 та 2000 рр.

Останньою версією є "ІНКОТЕРМС—2000", який не вик­лючає застосування попередніх версій. Тому з метою запобігання розбіжностей у поглядах щоразу, коли сторони намагаються вклю­чити "ІНКОТЕРМС" до договору купівлі-продажу, в ньому має бути чітке посилання на чинний в даний час варіант "ІНКОТЕРМС".

Слід зазначити, що Правила "ІНКОТЕРМС" регламентують лише певні аспекти відносин між продавцями та покупцями: зо­бов'язання продавця надати товар у розпорядження покупця, пе­редати його для перевезення або доставити до пункту призначен­ня, розподіл ризику між сторонами; очищення товару для екс­порту та імпорту, пакування товару; зобов'язання покупця прийняти поставку та надати підтвердження того, що відповідні умови договору виконано належним чином.

У різноманітних умовах постачання відповідну роль відіграє положення франко. Франко — в угодах купівлі-продажу (поста­чання) товару означає розподіл транспортних витрат між продав­цем і покупцем до місця, зазначеного в угоді (наприклад, фран­ко-склад покупця). Франкування вказує на те, до якого пункту переміщення продукції до споживача бере на себе транспортні витрати постачальник. Залежно від особливостей ціноутворення на окремі види товарів та умов реалізації розрізняють такі види франко:

франко-склад постачальника (заводу, фабрики) — всі витра­ти від підприємства-постачальника до кінцевого місця призна­чення сплачує споживач понад ціну;

франко-вагон станції (пристані) відправлення — постачаль­ник несе витрати, пов'язані з доставкою продукції до станції відправлення та навантаження її у вагон (баржу, судно);

франко-вагон станції (пристані) призначення — постачаль­ник несе всі витрати до станції призначення, враховуючи тариф за перевезення продукції;

франко-станція призначення — постачальник сплачує всі транспортні витрати до станції призначення, враховуючи витра­ти, пов'язані з розвантаженням товару з вагону.

Правила "ІНКОТЕРМС" не є обов'язковими для виконан­ня і дотримання, а мають рекомендаційний характер. Проте за­конодавство України передбачає обов'язковість дотримання на­ціональними суб'єктами цих правил у зовнішньоекономічних угодах. "ІНКОТЕРМС" подано у логічній послідовності, в кож­ному терміні виділено основні питання, зосереджені в межах єдиної нумерації. Зазначений спосіб дає змогу визначати, яким чином зобов'язання однієї сторони впливає на іншу сторону сто­совно даного зобов'язання (табл. 2.22). Зобов'язання продавців і покупців подано в табл. 2.23.

Таблиця 2.22

Зобов'язання продавців і покупців

Фрагмент зобов'язань сторін

 

Продавець

 

Покупець

А2

Ліцензія?

В2

А3

Перевезення?

В3

А4

Постачання?

В4

А5

Ризик?

В5

Терміни " ІНКОТЕРМС" поділено на чотири групи:

група Е—продавець надає покупцеві товари у своїх приміщен­нях;

група Е — продавець зобов'язаний надати товар у користу­вання перевізника, який надається покупцем;

група С — продавець зобов'язаний укласти договір переве­зення, проте без прийняття на себе ризику випадкового пошкод­ження товару або інших додаткових витрат після відвантаження товару;

група Б — продавець несе всі витрати і приймає на себе всі ризики до моменту доставки товару в країну призначення.

Вибір базисної умови постачання при перевезенні вантажів певним видом транспорту здійснюється на підставі інформації, наведеної в табл. 2.24.

 

Пояснення термінів подано в табл. 2.25.

 

Базисні умови постачання

Таблиця 2.25

 

Група

Е

Bідправлення

Позначення    Тлумачення терміну

EXW   Продавець вважається таким, що виконав свої зобов'язання з

EX Works поставки товарів, коли він надасть товар у користування покупця (... named place)/ на своєму підприємстві або в іншому зазначеному місці Франко завод (наприклад, на заводі, фабриці, складі та ін.). Продавець не (... назва місця) відповідає за навантаження товару на транспортний засіб, а також за митне очищення товару для експорту. Покупець несе всі витрати та ризики, пов'язані з перевезенням товару з підприємства або складу продавця до місця призначення. Даний термін покладає на продавця мінімальні зобов'язання. Проте, за згодою сторін, продавець може взяти на себе зобов'язання щодо навантаження товару на місці відправлення та відповідальності за всі ризики, пов'язані з його відправкою. Слід зазначити, що відповідні доповнення мають бути чітко визначені у додатках до угоди купівлі-продажу. Термін EXW не може застосовуватися, якщо покупець не в змозі виконати експортні формальності. У такому разі доцільно застосовувати термін FCA, за умови згоди продавця відповідати за ризики, та відшкодувати витрати, пов'язані з відвантаженням товару. Вид транспорту будь-який.

 

 

 

Основне переве­зення не сплачено

FCA

Free Carrier (... named place)/ <Ераню перевізник (... назва місця)

Франко-перевізник

Термін "Франко перевізник" означає, що продавець доставляє товар, що пройшов митне очищення, перевізнику, обраному продавцем до зазначеного місця. Вибір місця поставки впливає на зобов'язання стосовно навантаження та розвантаження товару на  даному  місці.   Якщо   поставка  товару  здійснюється в приміщенні продавця, то продавець несе відповідальність за відвантаження. Якщо постачання здійснюється в інше місце, продавець не несе відповідальності за відвантаження товару. Дана умова застосовується при експлуатації сучасних видів транспорту (контейнеровозів, суден і поромів з горизонтальним навантаженням і розвантаженням). Вид транспорту будь-який.

FAS

Free Alongside Ship (... named port

of shipment)/ Франко вздовж

борту судна (... назва порту відвантаження)

Продавець вважається таким, що виконав свої зобов'язання з постачання, коли товар розміщений вздовж борту судна на причалі або на лихтерах у зазначеному порту відвантаження. Продавець    при    цьому    не    зобов'язаний здійснювати навантаження товару на борт судна. 3 цього моменту покупець несе всі витрати та ризики втрати або пошкодження товару. Покупець здійснює всі митні процедури, зафрахтовує судно та сплачує фрахт. 3а умовами терміна FAS на продавця покладено зобов'язання стосовно митного очищення товару для експорту. Саме цим "ШКОТЕРМС-2000" відрізняється від попередніх видань, де зобов'язання щодо митного очищення для експорту було покладено на покупця. Проте, за згодою сторін, покупець може взяти на себе зобов'язання стосовно митного очищення товару   для   експорту,   що   має   бути   чітко   визначено у відповідному додатку до угоди купівлі-продажу. Вид транспорту морський та річковий.

FOB Free On

Board (.   named port of shipment)/ Франко борт (.   назва порту відвантаже­ння)

Продавець  виконав  поставку,  коли  товар  перейшов через поручні судна в названому порту відвантаження.  3 цього моменту всі витрати та ризики втрати або пошкодження товару повинен   нести   покупець.   Покупець   здійснює   всі митні процедури.  У  контрактах  застосовується  у  вигляді "ФОБ узгоджений порт відвантаження". Наприклад, ФОБ Іллічівськ. Якщо сторони не домовились поставити товар через поручні судна, доцільно застосовувати термін FCA. Вид транспорту морський та річковий.

С

Основне переве­зення сплачено

CFR Cost and

Freight (.   named port of destination)/ Вартість і фрахт (.   назва порту призначення)

Даний термін означає, що продавець здійснив поставку, коли товар перейшов через поручні судна в порту відвантаження. Продавець   зобов'язаний   сплатити   всі   витрати   та фрахт, необхідні   для   постачання   товару   в   погоджений порт призначення.  Ризик  збільшення  витрат,  що  виникає після перетину товаром борту судна, переходить від продавця до покупця в момент переходу товару через поручні судна в порту відвантаження. Продавець здійснює всі митні процедури. Вид транспорту - морський та річковий. Якщо сторони не домовились поставити товар через поручні судна, доцільно застосовувати термін CPT.

 

CIF

Cost, Insurance

and Freight (... named port of destination)/

Вартість, страхування і фрахт (... назва порту призначення)

Продавець виконав поставку, коли товар перейшов через поручні судна в порту відвантаження. Продавець зобов'язаний оплатити витрати та фрахт, необхідні для доставки товару до зазначеного порту призначення, проте ризики втрати або пошкодження товару й інші додаткові витрати, що можуть мати місце після його відвантаження, переходять від продавця до покупця.

Продавець зобов'язаний отримати морське страхування на користь покупця проти ризику втрати та пошкодження товару під час перевезення. Отже, продавець зобов'язаний укласти угоду страхування та сплатити страхові внески. Покупець має взяти до уваги, що відповідно до умов терміна СП7, продавець забезпечує страхування лише з мінімальним покриттям. Якщо покупець хоче мати страхування з більшим покриттям, йому необхідно домовитися про це з продавцем, або самостійно вжити заходів стосовно додаткового страхування. Продавець здійснює всі митні процедури. Якщо сторони не домовились поставити товар через поручні судна, доцільно застосовувати термін СГР. Вид транспорту - морський та річковий.

CPT

Carriage Paid To (... named place

of destination)/ ФрахтЛеревезення

сплачені до (... назва місця

призначення)

Покупець приймає на себе всі ризики втрати або пошкодження товару та інші витрати після передачі товару перевізнику. У разі здійснення перевезення до наміченого пункту призначення кількома перевізниками, перехід ризику відбувається в момент передачі товару на першого перевізника. Вид транспорту будь-який.

CIP

Carriage and Insurance Paid To (. named

place of destination)/ Фрахт/переве­зення і страхування сплачені до (.   назва місця призначення)

Продавець доставляє товар обраному ним перевізнику. Продавець зобов'язаний сплатити витрати, пов'язані з перевезенням товару до визначеного пункту призначення. Покупець несе всі ризики та будь-які додаткові витрати, пов'язані з доставкою товару. Продавець зобов'язаний забезпечити страхування від ризиків втрати та пошкодження товару під час перевезення на користь покупця. Продавець укладає угоду страхування та сплачує страхові внески. Покупець повинен взяти до уваги, що відповідно до умов терміна СГР продавець забезпечує страхування з мінімальним покриттям. Якщо покупець хоче мати страхування з більшим покриттям, йому необхідно домовитися про це з продавцем, або самостійно вжити заходів стосовно додаткового страхування. У разі здійснення перевезення до наміченого пункту призначення кількома перевізниками, перехід ризику відбувається в момент передачі товару на першого перевізника. Продавець здійснює всі митні процедури. Вид транспорту будь-який.

 

D

Прибуття

DAF

Delivered At Frontier (... named place)/ Поставка до кордону (... назва місця поставки)

 

DES

Delivered Ex Ship (. named port of destination)/

Поставка з судна (. назва порту призначення)

Продавець вважається таким, що виконав свої зобов'язання з поставки товарів з моменту прибуття очищеного від мита товару в погоджений пункт або місце на кордоні, проте до надходження товару на митну територію приймаючої країни. Під терміном "кордон" розуміють будь-який кордон, у тому числі кордон країни експорту. Тому має бути чітке визначення з посиланням на конкретний пункт або місце. За згодою сторін продавець може взяти на себе зобов'язання щодо розвантаження товару з прибулого транспортного засобу й нести всі ризики та витрати, пов'язані з цим. Проте вищезазначене має бути чітко обумовлено у відповідному доповненні до угоди купівлі-продажу.

Вид транспорту будь-який, якщо товар доставляється до сухопутного кордону. Якщо поставка здійснюватиметься в порту призначення, на борту судна, або на причалі, то доцільно застосовувати терміни DES абоDEQ.

Продавець виконав поставку, коли він надав товар без митного очищення в розпорядження покупця на борту судна в названому порту призначення. На продавця покладено всі витрати та ризики, пов'язані з доставкою товару до названого порту призначення до моменту його розвантаження. За домовленістю сторін продавець може взяти на себе витрати та ризики, пов'язані з розвантаженням товару, що матиме місце за умов застосування терміна DEQ.

Вид транспорту морський та річковий, або під час змішаних перевезень, коли товар прибуває до порту призначення на судні.

DEQ

Delivered Ex Quay (... named port of destination)/ Поставка з причалу (... назва порту призначення)

Продавець виконує свої зобов'язання з поставки з моменту передачі товару, що не пройшов митне очищення для імпорту в розпорядження покупця на причалі у погодженому порту призначення. На продавця покладено всі витрати та ризики, пов'язані з транспортуванням та розвантаженням товару на причалі.

Покупець здійснює митне очищення для імпорту товару.

За згодою сторін продавець може взяти на себе всі або частину

витрат щодо імпорту товару, що має бути чітко обумовлено у

відповідному додатку до угоди купівлі-продажу.

Вид транспорту морський та річковий або під час змішаних

перевезень, коли товар розвантажується з судна на причал у

порту призначення. Якщо за згодою сторін до зобов'язань

продавця включати ризики та витрати, пов'язані з переміщенням

товару з причалу до іншого місця (склад, термінал та ін.) в порту

або за межами порту, необхідно застосовувати терміни DDU і

DDP.

DDU

Delivered Duty Unpaid (. named

place of destination)/ Поставка без сплати мита (.   назва місця призначення)

Продавець надає товар, що не пройшов митне очищення та не розвантажений з прибулого транспортного засобу в розпорядження покупця в зазначеному місці призначення. Продавець зобов'язаний нести всі витрати та ризики, пов'язані з транспортуванням товару до даного місця, за винятком (за умов потреби) будь-яких зборів, що збираються для імпорту в країні призначення (під словом "збори" слід розуміти відповідальність та ризики за проведення митного очищення, а також за сплату митних формальностей, мита, податків та інших зборів). Відповідальність за зазначені збори та інші ризики, що виникли у зв'язку з несвоєчасним проходженням митного очищення для імпорту, повинен нести покупець.

 

DDP

Delivered Duty Paid (... named place of destination)/ Поставка із сплатою мита (... назва місця призначення)

Проте, за згодою сторін, продавець може взяти на себе ризики та витрати стосовно митного очищення, а також частину витрат, пов'язаних з імпортом товару, що має бути чітко визначено у відповідному додатку до угоди купівлі-продажу. BІдповІдальнІсть, ризики та витрати щодо розвантаження й перевантаження товару залежать від того, хто контролює обране місце поставки.

Продавець виконує свої зобов'язання з пакування, відвантаження, доставки до перевізника, зі сплати вивізного мита, перевантаження на транспортний засіб перевізника, сплати послуг з транспортування, перевантаження на транспорт покупця. Сплату ввізного мита, витрати на доставку від транспорту перевізника, витрати на розвантаження бере на себе покупець. Вид транспорту будь-який, проте за умов здійснення поставки на борт судна або на причалі в порту призначення, то доцільно застосовувати терміни DES або DEQ.

Продавець надає нерозвантажений з транспортного засобу товар, що пройшов митне очищення, в розпорядження покупця в обумовленому місці призначення. Продавець несе всі витрати та ризики, пов'язані з транспортуванням товару, в тому числі (за потреби) будь-які збори для імпорту в країну призначення (під словом "збори" слід розуміти відповідальність та ризики за проведення митного очищення, а також за сплату митних формальностей, мита, податків та інших зборів). Термін DDP передбачає максимальні зобов'язання продавця на відміну від терміна EXW, де зобов'язання продавця є мінімальними. Термін DDP не застосовується у разі, коли продавець не може забезпечити отримання імпортної ліцензії.

Якщо сторони дали згоду щодо виключення з обов'язків продавця окремих із витрат, що мають бути сплаченими при імпорті (наприклад, податку на додану вартість), це має бути чітко визначено в контракті купівлі-продажу.

За умов згоди покупця взяти на себе всі ризики та витрати щодо імпорту товару доцільно застосовувати термін DDU. Вид транспорту - будь-який, проте коли поставка здійснюється на борту судна або на причалі в порту призначення, необхідно застосовувати термін DES або DEQ.