Материал: Бізнес-планування - Навчальний посібник (Македон В. В.)


Содержание

Читать: Аннотация
Читать: 1. бІзнес-план у ринковІй системІ господарювання
Читать: 1.1. бізнес-план як необхідний інструмент діяльності підприємства
Читать: 1.2. функції та цілі розробки бізнес-плану
Читать: 1.3. формування інформаційного поля бізнес-плану
Читать: 1.4. методологія та стадії розробки бізнес-плану
Читать: 1.5. види та основні сфери застосування бізнес-планів
Читать: 2. структура, логІка розробки та оформлення бІзнес-плану
Читать: 2.1. структура бізнес-плану
Читать: 2.2. логіка розробки бізнес-плану
Читать: 2.3. титульний лист, анотація та концепція бізнесу
Читать: 2.4. вимоги до написания та оформлення бізнес-плану
Читать: 3. пІдготовча стадІя розробки бІзнес-плану
Читать: 3.1. процес стратегічного планування на підготовчій стадії
Читать: 3.2. визначення місії, бачення та формулювання цілей підприємства
Читать: 3.3. зовнішній і внутрішній аналіз. виявлення сильних і слабких сторін діяльності підприємства
Читать: 3.4. аналіз стратегічних альтернатив і вибір стратегії
Читать: 4. продукт (послуга) І ринок
Читать: 4.1. характеристика послуг і продукції
Читать: 4.2. прогноз обсягів продажів
Читать: 4.3. структура ринку
Читать: 4.4. конкуренція і конкурентна перевага
Читать: 5. план маркетингу
Читать: 5.1. цілі та логіка розробки маркетинг-плану
Читать: 5.2. формування стратегії маркетингу
Читать: 5.3. реалізація стратегій маркетингу
Читать: 5.4. процес ціноутворення і встановлення цін
Читать: 5.5. політика комунікацій
Читать: 6. план виробництва
Читать: 6.1. виробництво і виробнича кооперація
Читать: 6.2. потреба в довгострокових активах
Читать: 6.3. планування виробничої потужності підприємства
Читать: 6.4. потреба в обігових коштах
Читать: 6.5. прогноз витрат
Читать: 7. органІзацІйний план
Читать: 7.1. цілі і структура організаційного плану
Читать: 7.2. вибір організаційно-правової форми ведення бізнесу
Читать: 7.3. визначення потреб у персоналі
Читать: 7.4. визначення організаційної структури підприємства
Читать: 7.5. календарний план
Читать: 8. фІнансовий план
Читать: 8.1. значення, зміст і технологія розробки фінансового плану
Читать: 8.2. стратегія фінансування
Читать: 8.3. план доходів і видатків
Читать: 8.4. визначення точки беззбитковості
Читать: 8.5. план грошових надходжень і виплат
Читать: 8.6. плановий баланс
Читать: 8.7. очікувані фінансові показники
Читать: 9. оцІнка ризикІв І страхування
Читать: 9.1. суть і класифікація ризиків. управління ризиками
Читать: 9.2. причини виникнення та фактори впливу на динаміку ризиків
Читать: 9.3. розрахунок ризиків бізнес-плану
Читать: 9.3. способи зниження ризиків
Читать: 10. оформлення, презентацІя І експертиза бІзнес-плану
Читать: 10.1. процедура оформлення бізнес-плану
Читать: 10.2. цілі, завдання і організація проведення презентації бізнес-плану
Читать: 10.3. експертиза бізнес-плану
Читать: ЛІтература