Материал: Бухгалтерський облік у банках - Навчальний посібник (Волкова А.А.)


Содержание

Читать: Аннотация
Читать: Вступ
Читать: Тема 1
Читать: 1. сутність банківської системи україни
Читать: 2. порядок створення і ліцензування комерційного банку
Читать: 3. організація обліку в комерційних банках
Читать: 4. характеристика аналітичного обліку
Читать: 5. загальна характеристика синтетичного обліку
Читать: Тема 2
Читать: 2. план рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків україни та основні принципи його поб3. основні види фінансової звітності комерційних банків
Читать: Тема 3
Читать: 1. основи організації касової роботи комерційного банку
Читать: 2. касові операції у прибуткових касах
Читать: 3. основи обліку операцій видаткових кас
Читать: 4. інкасація грошової виручки в комерційних банках
Читать: 5. зберігання та облік цінностей і документів у грошових сховищах банку
Читать: 6. синтетичний облік касових операцій та основні правила проведення касових операцій
Читать: Тема 4
Читать: 1. визначення пасивних операцій банку, порядок та умови здійснення депозитних операцій комерцій2. облік депозитних операцій
Читать: 3. облік довірчих операцій
Читать: Тема 5
Читать: 1. поняття про банківський кредит та його класифікація
Читать: 2. загальні принципи бухгалтерського обліку кредитних операцій
Читать: 3. принципи бухгалтерського обліку позабалансових кредитних операцій
Читать: 4. облік застави
Читать: 5. методика аналізу кредитного ризику
Читать: Тема 6
Читать: 1. сутність валютних операцій комерційного банку
Читать: 2. принципи ведення банками рахунків клієнтів у іноземній валюті
Читать: 3. неторговельні операції з валютними цінностями
Читать: 4. облік безготівкових міжнародних розрахунків
Читать: 5. облік експортно-імпортних операцій клієнтів
Читать: 6. інші валютні операції
Читать: Тема 7
Читать: 1. поняття про власний капітал у комерційних банках
Читать: 2. система рахунків для обліку операцій з формування статутного капіталу банку
Читать: Tema 8
Читать: 1. види податків, які сплачують комерційні банки
Читать: 2. облік податку на прибуток банків
Читать: 3. облік податку на додану вартість
Читать: 4. облік місцевих податків і зборів
Читать: 5. звітність з основних видів податків, зборів та внесків
Читать: Тема 9
Читать: 2. правила обліку доходів і витрат
Читать: 3. облік доходів і витрат банку
Читать: 4. облік фінансового результату і розподілу прибутку
Читать: Питання для самостІйного опрацювання
Читать: ПрактичнІ завдання
Читать: Додатки (зразки первинних документів)
Читать: ТермІнологІчний словник
Читать: Список рекомендованоЇ лІтератури