Материал: Бухгалтерський облік - Навчальний посібник (Стельмащук А.М.)


Содержание

Читать: Аннотация
Читать: Передмова
Читать: ТеоретичнІ основи бухгалтерського облІку
Читать: 1.1. ІсторІя виникнення, сутнІсть предмета І метод бухгалтерського облІку
Читать: 1.2. поняття про систему бухгалтерських рахункІв та подвІйний запис
Читать: 1.3. бухгалтерський баланс і його структура
Читать: 1.4. документування господарських операцій, облікові регістри
Читать: 1.5. основні принципи бухгалтерського обліку
Читать: ОрганІзацІя бухгалтер­ського облІку в украЇнІ
Читать: 2.1. правові засади регулювання, організації і ведення бухгалтерського обліку
Читать: 2.2. національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку
Читать: 2.3. план рахунків бухгалтерського обліку
Читать: 2.4. організація бухгалтерського обліку на підприємстві
Читать: 2.5. організація внутрішньогосподарського обліку
Читать: 2.6. зміст і вимоги до складання фінансової звітності
Читать: 2.7. зберігання, знищення та вилучення документів
Читать: ОблІк активІв пІдприЄмства
Читать: 3.1. сутність, оцінка і класифікація активів
Читать: 3.2. облік необоротних активів
Читать: 3.3. облік оборотних активів
Читать: ОблІк власного капІталу пІдприЄмства за статтями
Читать: 4.1. сутність терміна «пасив» у бухгалтерському балансі
Читать: 4.2. визначення власного капіталу, його структура та призначення
Читать: 4.3. особливості обліку розрахунків при фор­муванні власного капіталу
Читать: 4.4. облік розрахунків при нарахуванні і виплаті дивідендів
Читать: 4.5. особливості обліку розрахунків при зміні власного капіталу
Читать: 4.6. облік змін статутного капіталу
Читать: 5.2. облік довгострокових кредитів банку
Читать: 5.5. облік коштів цільового фінансування і цільових надходжень
Читать: 5.6. облік страхових резервів та інших забезпечень
Читать: ДоходІв., витрат
Читать: 6.1. загальні принципи та варіанти обліку доходів, витрат і фінансових результатів
Читать: 6.2. класифікація та визнання доходів
Читать: 6.3 облік доходів та результатів діяльності
Читать: 6.4. класифікація та визнання витрат
Читать: 6.5. облік витрат підприємства та собівартості реалізованої продукції
Читать: 6.6. визначення та облік фінансових результатів
Читать: 6.7. облік доходів, витрат і результатів операційної діяльності
Читать: 6.8. облік доходів, витрат і результатів фінансових операцій
Читать: 6.9. облік доходів, витрат і результатів іншої звичайної діяльності
Читать: 6.10. облік доходів і витрат за будівельними контрактами
Читать: 6.11. облік доходів майбутніх періодів
Читать: 6.12. особливості обліку на позабалансових рахунках
Читать: Додатки
Читать: Додаток 1
Читать: Додаток 2
Читать: Положення (стандарт) бухгалтерського облІку 2 «баланс»
Читать: Положення (стандарт) бухгалтерського облІку
Читать: Положення (стандарт) бухгалтерського облІку 17 «податок на прибуток»
Читать: Положення (стандарт) бухгалтерського облІку 18 «будІвельнІ контракти»
Читать: Положення (стандарт) бухгалтерського облІку
Читать: Положення (стандарт) бухгалтерського облІку 21 «вплив змІн валютних курсІв»
Читать: Положення (стандарт) бухгалтерського облІку
Читать: Положення (стандарт) бухгалтерського облІку 24 «прибуток на акцІю»