Материал: Аудит - Начальний посібник (Пшенична А.Ж.)


Содержание

Читать: Аннотация
Читать: Вступ
Читать: Тема 1. сутнІсть І предмет аудиту
Читать: /./. виникнення аудиту та розвиток аудиторської діяльності
Читать: 1.2. поняття про аудиторську діяльність та її складові
Читать: 1.3. класифікація аудиту за певними ознаками та ті практичне застосування
Читать: 1.5. вчідмінності аудиту від ревізії фінансово-господарської діяльності підприємства
Читать: Тема 2. регулювання аудиторськоЇ дІяльностІ та ЇЇ ІнформацІйне забезпечення
Читать: 2.1. управління аудиторською діяльністю в україні
Читать: 2.2. правове регулювання аудиторської діяльності
Читать: 2.3. організація аудиторської діяльності
Читать: 2.4. аудитор, його статус і сертифікація
Читать: Тема 3. методи аудиту фІнансовоЇ звІтностІ та критерІЇ ЇЇ оцІнювання
Читать: 3.1. метод аудиторської діяльності
Читать: 3.2. ознаки та критерії оцінювання фінансової звітності
Читать: 3.3. вибір методів і прийомів аудиторської перевірки
Читать: Тема 4. аудиторський ризик І оцІнювання системи внутрІшнього контролю
Читать: 4.1. поняття про аудиторський ризик та його складові
Читать: 4.2. модель аудиторського ризику та використання ті на практиці
Читать: 4.3. поняття про суттєвість та її оцінювання
Читать: 4.4. обман та помилка: визначення та фактори, що їх зумовлюють
Читать: 4.5. вивчення та оцінювання системи внутрішнього контролю
Читать: Тема 5. планування аудиту
Читать: 5.1. процес проведення аудиту та його стадії
Читать: 5.2. клієнти аудиторських фірм і критерії їхнього вибору
Читать: 5.3. планування аудиторської перевірки
Читать: 5.4. аудиторські процедури, їхнє призначення та види
Читать: Tema 6. аудиторськІ докази та робочІ документи аудитора
Читать: 6.1. аудиторські докази, їхні види
Читать: 6.2. прийоми і процедури отримання аудиторських доказів
Читать: 6.3. використання роботи інших фахівців
Читать: 6.4. поняття про робочі документи аудитора та їхня класифікація
Читать: 6.5. порядок зберігання і використання робочих документів аудитора
Читать: Тема 7. аудит фІнансовоЇ звІтностІ
Читать: 7.1. якісні характеристики фінансової звітності та її користувачі
Читать: 7.2. основні процедури та методика перевірки обліку та фінансової звітності
Читать: 7.3. методика дослідження форм фінансової звітності
Читать: 7.4. аудит облікової політики
Читать: 7.5. аналіз стану та результатів діяльності підприємства при проведенні аудиту
Читать: Тема 8. аудиторський висновок та ІншІ пІдсумковІ документи
Читать: 8.1. структура аудиторського висновку та загальні вимоги до нього
Читать: 8.3. порядок складання та подання аудиторських висновків
Читать: 8.4. Інші підсумкові документи за наслідками аудиту
Читать: Тема 9. пІдсумковий контроль
Читать: 9.1. контроль якості аудиторських послуг
Читать: 9.2. події після дати балансу
Читать: Тема 10. реалІзацІя матерІалІв аудиту
Читать: 10.1. рішення користувачів звітності за результатами аудиту
Читать: 11.1. поняття про послуги аудиторських фірм та їхні види
Читать: 11.2. супутні та інші послуги
Читать: 12.1. внутрішній контроль на підприємстві, його види
Читать: 12.3. функції внутрішнього аудитора
Читать: 12.4. планування роботи внутрішнього аудитора
Читать: Тема 13. методичнІ прийоми внутрІшнього аудиту
Читать: 13.1. способи і методичні прийоми внутрішнього аудиту
Читать: 13.2. особливості внутрішнього аудиту за окремими напрямами господарювання і контролю
Читать: 13.3. аудит стратегії функціонування підприємства в зовнішньому середовищі
Читать: Тема 14. реалІзацІя матерІалІв внутрІшнього аудиту
Читать: 14.1. узагальнення роботи внутрішнього аудитора
Читать: 14.2. розроблення та реалізація системи заходів внутрішнього аудиту
Читать: Список використаних джерел
Читать: Додатки