Материал: Маркетинг - Навчальний посібник ( Корж М. В. )


Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Вступ
Читать: 1. вступ до маркетингу
Читать: 1.1. етапи становлення і визначення сутності маркетингу
Читать: 1.2. основні визначення маркетингу та їх класифікація
Читать: 1.3. сучасний напрямок у маркетингу та порівняльна характеристика підприємств, орієнтованих на 2.сучасна концепцІя маркетингу
Читать: 2.1. основні поняття, що лежать в основі маркетингу
Читать: 2.2. еволюція концепції маркетингу
Читать: 3. змІст та характеристика маркетингу
Читать: 3.1. головні принципи, функції та методи маркетингу
Читать: 3.2. маркетингові цілі та еволюція їх становлення
Читать: 3.3. принципи класифікації маркетингу
Читать: 4. система засобІв маркетингу
Читать: 4.1. система маркетингу «5р»
Читать: 4.2. організація роботи маркетингової служби на сучасному підприємстві
Читать: 4.3. сегментування ринку збуту: сутність, процедура та головні етапи
Читать: 5. вивчення й аналІз економІчного простору пІдприЄмства
Читать: 5.1. поняття економічного простору підприємства, його основні параметри
Читать: 5.2. побудова профілю економічної ситуації
Читать: 6. класифІкацІйна характеристика товарІв
Читать: 6.1. класифікація товарів за призначенням
Читать: 6.2. класифікація товарів за довговічністю та новизною
Читать: 7. полІтика життЄвого циклу товару на ринку
Читать: 7.1. характеристика етапів життєвого циклу товару на ринку збуту
Читать: 7.2. класифікація кривих життєвого циклу товару
Читать: 8. товарна полІтика сучасного пІдприЄмства
Читать: 8.1. Інноваційна політика у маркетингу
Читать: 8.2. марочна політика підприємства
Читать: 8.3. асортимент та номенклатура: сутність, головні параметри
Читать: 9. конкурентоспроможнІсть як маркетинговий показник
Читать: 9.1. маркетинг і конкурентоспроможність
Читать: 9.2. конкурентоспроможність та якість: сутність, необхідність, загальні та відмінні риси
Читать: 9.3. методика розрахунку рівня конкурентоспроможності продукції
Читать: 10. цІноутворення на продукцІю фІрми
Читать: 10.1. сучасне ціноутворення у маркетингу та його особливості на різних типах ринків
Читать: 10.2. методика розрахунку вихідної ціни [49]
Читать: 10.3. вибір методу ціноутворення
Читать: 11. дослІдження конкурентІв
Читать: 11.1. дослідження конкурентів — один із ключових факторів успіху діяльності фірми
Читать: 11.2. характеристика конкурентної ситуації
Читать: 11.3. визначення найважливіших суперників
Читать: 12. розробка рекламноЇ полІтики фІрми
Читать: 12.1. сутність реклами і її значення в системі фопстиз
Читать: 12.2планування рекламної кампанії
Читать: 12.3. розробка рекламного слогану та тексту
Читать: 12.4. реклама методом direct-mail
Читать: ОсновнІ термІни І поняття
Читать: ЛІтература