Материал: Історія зарубіжної літератури XVII-XVIII століття - Підручник (Давиденко Г. Й.)


Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Передмова
Читать: ОрганІзацІйно-методичнІ матерІали
Читать: 1.1. навчальна програма курсу «історія зарубіжної літератури хуіі—хміі століття»
Читать: 1.2. робоча програма
Читать: 1. мета вяивчення дисциплІни, ЇЇ мІсце в навчальному процесІ та роль у пІдготовцІ спецІалІстІв
Читать: 1.1. мета дисципліни, її місце в системі підготовки спеціалістів
Читать: 1.2. завдання вивчення дисципліни, формування знань та вмінь
Читать: ЛекцІйнІ матерІали
Читать: ЛекцІя 1
Читать: 1. літературна боротьба хvІІ століття
Читать: 2. ренесансний реалізм у літературі хvІІ століття
Читать: 3. бароко, його філософські основи
Читать: 4. метафізична школа — напрямок в англійській літературі xvii століття.
Читать: ЛекцІя 2
Читать: 1. хІІ століття — «золотий вік» іспанської літератури
Читать: 2. лопе де вега — представник ренесансного реалізму. «фуенте овехуна», «зірка севільї», «собака3. тірсо де моліна. «дон жуан»
Читать: 4. творчість кальдерона — вершина літературного бароко. драма «життя — це сон». художні особлив лекцІя 3
Читать: 2. життєвий і творчий шлях п. корнеля. особливості драматургії («сід», «горацій», драматургічні3. життєвий шлях і періоди творчості ж. расіна. естетичні погляди драматурга
Читать: ЛекцІя 4
Читать: 1. життєвий шлях мольєра, витоки його творчості
Читать: 2. шлях до високої комедії: «тартюф, або облудник», «мізантроп», «дон жуан», «скупий»
Читать: 3. мольєр — реформатор високої комедії
Читать: ЛекцІя 5
Читать: 1. д. мільтон — поет і публіцист
Читать: 2. поеми «втрачений рай» і «повернений рай», їх ідейно-тематичний аналіз
Читать: 3. трагедія «самсон-борець»
Читать: лекцІя 6
Читать: 1. характеристика доби просвітництва: хронологічні межі, програма просвітників, їх гуманістичні2. філософські основи англійського сентименталізму
Читать: 3. життя і творча особистість роберта бернса. лірика поета
Читать: 4. д. дефо — просвітитель хІІІ ст. літературна діяльність
Читать: 5. літературна і політична діяльність дж. свіфта
Читать: 6. генрі філдінг. життя і діяльність. художній метод
Читать: лекцІя 7
Читать: 1. загальна характеристика літератури франції xviii століття
Читать: 3. багатогранність поглядів д. дідро, їх відгомін у творчості французького просвітника. філософЛекцІя 8
Читать: 1. соціально-філософська концепція ж.-ж. руссо
Читать: 2. «нова елоїза» — роман про чисте почуття, свободу особистих взаємин
Читать: 3. внесок п. бомарше в розвиток французької драматургії
Читать: 4. маркіз де сад. — французький письменник, філософ, політичний діяч
Читать: лекцІя 9
Читать: 1. антифеодальний виступ штюрмерів. творчість поетів «бурі і натиску»
Читать: 2. гердер та ідея народності. характеристика творчості
Читать: 3. життя і творчість лессінга. естетичні праці
Читать: ЛекцІя 10
Читать: 1. життєвий і творчий шлях ф. шіллера
Читать: 2. внесок письменника у розвиток жанру балади
Читать: 3. драматургія німецького просвітника «підступність і кохання», «вільгельм телль»
Читать: ЛекцІя 11
Читать: 1. сторінками біографії та творчого шляху й.-в. гете. лірика гете
Читать: 2. витоки творчості. автобіографічний зміст роману «страждання молодого вертера»
Читать: 3. особливості балад й.-в. гете. «вільшаний король», «рибалка»
Читать: лекцІя 12
Читать: 1. загальна характеристика італійської літератури хуІІІ ст.
Читать: 2. життя і творчість к. гольдоні. погляди драматурга на театр «дель арте»
Читать: Практичний курс
Читать: 3.1. практичні заняття
Читать: 3.2. тематика самостійної роботи і методичні рекомендації до її виконання
Читать: 3.3. контрольна робота і методичні рекомендації до її написання
Читать: 3.4. коригуючі матеріали: тести, орієнтовні запитання для заліку та іспиту
Читать: 3.5. критерії оцінювання знань студентів
Читать: 3.6. регламент впровадження mpc з дисципліни «історія зарубіжної літератури хх ст.»
Читать: Контрольні запитання для самотконтролю
Читать: Заохочувальні рейтингові бали з дисципліни
Читать: Додатково-бІблІографІчний
Читать: 4.1. додаткові навчальні матеріали
Читать: 4.2. словник термінів і понять
Читать: 4.3. бібліографія