Материал: Фізіологія сільськогосподарських тварин - Підручник (Науменко В. В.)


Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Передмова
Читать: Вступ
Читать: До ІсторІЇ фІзІологІЇ
Читать: ОрганІзм та його властивостІ
Читать: Методи фІзІологІчних дослІджень
Читать: Розділ 1. кров І лІмфа
Читать: ФункцІЇ кровІ
Читать: Склад та фІзико-хІмІчнІ властивостІ кровІ
Читать: Склад плазми кровІ
Читать: КлІтини кровІ та Їх функцІЇ
Читать: ЗсІдання кровІ
Читать: Кровотворення та його регуляцІя
Читать: Групи кровІ
Читать: Розділ 2. серце та кровообІг
Читать: ЕволюцІя серцево-судинноЇ системи
Читать: Розвиток вчення про кровообІг
Читать: Нервова та гуморальна регуляцІя роботи серця
Читать: Розділ 3. дихання
Читать: ЗагальнІ положення та дихальний апарат ссавцІв
Читать: ЗовнІшнЄ дихання
Читать: ДослІдження функцІонального стану апарата дихання
Читать: ФІзико-хІмІчний процес обмІну газІв у легенях
Читать: Тканинне дихання
Читать: РегуляцІя дихання
Читать: ОсобливостІ дихання при змІнах атмосферного тиску повІтря
Читать: Дихання у птахІв
Читать: Розділ 4. травлення
Читать: ЕволюцІя травного тракту. види травлення
Читать: Методи вивчення травлення. І. п. павлов — творець вчення про травлення
Читать: ФункцІЇ травноЇ системи
Читать: Травлення в ротовІй порожнинІ
Читать: Секреторна дІяльнІсть слинних залоз
Читать: Склад І властивостІ слини у тварин рІзних видІв
Читать: Значення слини у травних процесах у передшлунках жуйних
Читать: Травлення в шлунку
Читать: Шлункове травлення у сІльськогосподарських тварин
Читать: Шлункове травлення у свиней та його особливостІ
Читать: Перетворення лІпІдІв у передшлунках
Читать: Роль сІтки І книжки в травленнІ
Читать: Всмоктування у передшлунках
Читать: МеханІзм вІдригування корму та газІв
Читать: Травлення у кишечнику
Читать: Методи вивчення секрецІЇ кишкового соку
Читать: Всмоктування продуктІв розщеплення бІлкІв, вуглеводІв І жирІв
Читать: Всмоктування води І мІнеральних речовин у рІзних вІддІлах травного тракту
Читать: РегуляцІя всмоктування
Читать: ТривалІсть перебування корму у травному трактІ
Читать: Екскреторна функцІя травного тракту
Читать: Акт дефекацІЇ
Читать: МеханІзм насичення, голоду І спраги
Читать: ОсобливостІ травлення у свІйськоЇ птицІ
Читать: Розділ 5. обмІн речовин
Читать: Методи вивчення обмІну речовин
Читать: ОбмІн бІлкІв, фІзІологІчне значення бІлка та окремих амІнокислот для органІзму тварин
Читать: ОбмІн амІнокислот
Читать: ОбмІн лІпІдІв
Читать: ОбмІн вуглеводІв
Читать: ОбмІн вІтамІнІв
Читать: ОбмІн води І мІнеральних речовин
Читать: Розділ 6. обмІн енергІЇ І терморегуляцІя
Читать: ОбмІн енергІЇ кормових речовин
Читать: Методи дослІдження обмІну енергІЇ
Читать: ДослІдження газообмІну
Читать: Загальний І основний обмІни
Читать: Вплив зовнІшнІх І внутрІшнІх факторІв на енергетичний обмІн
Читать: РегуляцІя обмІну енергІЇ
Читать: ТеплообмІн та його регуляцІя
Читать: Розділ 7. видІлення
Читать: ЕволюцІя видІльноЇ системи
Читать: Нирки та Їх функцІя
Читать: Склад І властивостІ сечІ
Читать: Виведення сечІ
Читать: ОсобливостІ сечовидІлення у птицІ
Читать: Розділ 8. фІзІологІя шкІри
Читать: ФункцІЇ шкІри
Читать: СальнІ залози
Читать: ПІгментацІя шкІри та волосяного покриву
Читать: Волосяний покрив тварин
Читать: СезоннІ процеси у шкІрІ
Читать: Екскреторна функцІя травного тракту та легень
Читать: Розділ 9. ендокринна система
Читать: Залози внутрІшньоЇ секрецІЇ та методи Їх дослІдження
Читать: МІсце ендокринноЇ системи в загальнІй регуляцІЇ функцІй органІзму
Читать: Фізіологія сільськогосподарських тварин значення, хІмІчна будова та закони дІЇ гормонІв
Читать: МеханІзм дІЇ гормонІв
Читать: ФІзІологІчна роль гІпофІза
Читать: ПаращитовиднІ залози
Читать: Ендокринна функцІя пІдшлунковоЇ залози
Читать: НаднирковІ залози
Читать: Ендокринна функцІя статевих залоз
Читать: Тимус, або загрудинна залоза
Читать: ЕпІфІз
Читать: ТканиннІ гормони
Читать: Розділ 10. розмноження
Читать: ФІзІологІя жІночоЇ статевоЇ системи
Читать: Статевий цикл
Читать: СтатевІ рефлекси самця І самки
Читать: ОсІменІння
Читать: ЗаплІднення
Читать: ВагІтнІсть
Читать: Роди
Читать: ФІзІологІчнІ основи штучного осІменІння І пересадки (трансплантацІЇ) бластоцист
Читать: РегуляцІя репродуктивноЇ функцІЇ тварин за допомогою гормонІв
Читать: Розмноження птицІ
Читать: Розділ 11. лактацІя
Читать: РІст І розвиток молочних залоз
Читать: РегуляцІя росту І розвитку молочних залоз
Читать: Молоко, його хІмІчний склад І фІзичнІ властивостІ
Читать: Молозиво
Читать: СекрецІя молока
Читать: МІсткІсна система вименІ
Читать: РегуляцІя молокоутворення
Читать: МолоковІддача та ЇЇ регуляцІя
Читать: ОрганІзацІя роздою корІв при потоково-цеховІй системІ виробництва молока
Читать: Гальмування рефлексу молоковІддачІ
Читать: ФІзІологІчнІ основи машинного доЇння корІв
Читать: ФІзІологІчнІ основи пІдготовки нетелей до отелення та лактацІЇ
Читать: Шляхи пІдвищення молочноЇ продуктивностІ корІв
Читать: ЗагальнІ властивостІ тканин — подразливІсть, збудливІсть І збудження
Читать: БІоелектричнІ явища
Читать: МеханІзм виникнення збудження
Читать: Фази збудливостІ
Читать: ФункцІональна рухливІсть (лабІльнІсть)
Читать: ПарабІоз та його фази
Читать: Синапси
Читать: Вплив постІйного струму на живІ тканини
Читать: Розділ 13. центральна нервова система
Читать: Загальна фІзІологІя центральноЇ нервовоЇ системи
Читать: Методи вичвчення функцІй кори великих пІвкуль
Читать: Розділ 14. вища нервова дІяльнІсть
Читать: ЛокалІзацІя функцІй у корІ великих пІвкуль
Читать: ІррадІацІя, концентрацІя та ІндукцІя збудження І гальмування
Читать: АналІз І синтез
Читать: Сон І гІпноз
Читать: Перша та друга сигнальнІ системи
Читать: Значення вчення І. п. павлова про вищу нервову дІяльнІсть для тваринництва
Читать: Розділ 15. аналІзатори
Читать: ОсновнІ властивостІ аналІзаторІв
Читать: ШкІрний аналІзатор
Читать: Смаковий аналІзатор
Читать: Нюховий аналІзатор
Читать: Зоровий аналІзатор
Читать: Слуховий аналІзатор
Читать: Вестибулярний аналІзатор
Читать: ІнтерорецептивнІ аналІзатори
Читать: Руховий аналІзатор
Читать: ВзаЄмодІя аналІзаторІв
Читать: Основна лІтература