Материал: Кримінальне право України. Особлива частина - Навчальний посібник (Селецький С.І.)


Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Передмова
Читать: Поняття, система І значення особливоЇ частини кримІнального права та науковІ основи квалІфІкацІЗлочини проти основ нацІональноЇ безпеки украЇни
Читать: Злочини проти життя особи
Читать: Злочини проти волІ, честІ та гІдностІ особи
Читать: Злочини проти статевоЇ свободи та статевоЇ недоторканностІ особи
Читать: Злочини проти виборчих, трудових та Інших особистих прав І свобод людини І громадянина
Читать: Злочини проти власностІ
Читать: Злочини у сферІ господарськоЇ дІяльностІ
Читать: Злочини проти довкІлля
Читать: Злочини проти громадськоЇ безпеки
Читать: Злочини проти безпеки виробництва
Читать: Злочини проти безпеки руху та експлуатацІЇ транспорту
Читать: Злочини проти громадського порядку та моральностІ
Читать: Злочини у сферІ охорони державноЇ таЄмницІ, недоторканностІ державних кордонІв, забезпечення прЗлочини проти правосуддя
Читать: Злочини проти встановленого порядку несення вІйськовоЇ служби (вІйськовІ злочини)
Читать: Злочини проти миру, безпеки людства та мІжнародного правопорядку
Читать: План семІнарських занять по розгляду окремих видІв злочинІв
Читать: Ккр з курсу «кримІнальне право» (особлива частина)
Читать: Л!тература