Материал: Макроекономіка - Навчальний посібник ( Базілінська О. Я.)


Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Вступ
Читать: МакроекономІка як наука
Читать: 1. предмет макроекономіки. специфіка макроекономіки: методологічні та методичні особливості мак3. моделі кругообігу
Читать: МакроекономІчнІ показники в системІ нацІональних рахункІв
Читать: 1. система національних рахунків (снр). ос­новні макроекономічні показники
Читать: 2. методи розрахунку ввп (внп)
Читать: 4. суспільний добробут
Читать: 5. тіньова економіка
Читать: ДеякІ показники економІчноЇ активностІ по класифІкацІЇ гаеІЇ
Читать: Середня тривалість робо­чого тижня в промисло­вості
Читать: 2. безробіття: основні визначення та вимірювання
Читать: 3. Інфляція
Читать: Питання для обговорення та задачІ
Читать: Величяина нацІонального доходу та спожи­вання домашнІх господарств
Читать: 1. поняття інвестиційного попиту
Читать: 2. функції автономних інвестицій
Читать: 3. заощадження та інвестиції
Читать: 1. попит держави
Читать: 2. попит та пропозиція зарубіжжя
Читать: 2. попит на гроші
Читать: 3. рівновага на грошовому ринку
Читать: /s-lm модель. функцІя сукупного попиту
Читать: 1. спільна рівновага на ринках благ, грошей і капіталу (/б-І-м модель)
Читать: 2. зовнішні шоки у моделі Іб-І-м
Читать: 3. функція сукупного попиту
Читать: Ринок працІ.
Читать: 1. попит на працю
Читать: 2. пропозиція праці
Читать: 3. рівновага на ринку праці
Читать: 4. функція сукупної пропозиції
Читать: Сукупний попит — сукупна пропозицІя як базова модель макроекономІчноІ рІвноваги
Читать: 1. неокласична модель «сукупний попит — сукупна пропозиція»
Читать: 2. кейнсіанська модель «сукупний попит — сукупна пропозиція»
Читать: Бюджетно-податкова полІтика та управлІння державним боргом
Читать: 1. поняття бюджетно-податкової політики
Читать: 2. політика державних видатків
Читать: 3. податкова політика
Читать: 4. дефіцит бюджету і державний борг
Читать: Монетарна полІтика держави
Читать: 1. монетарна політика держави: поняття, види та інструменти
Читать: 2. передатний механізм монетарної політики
Читать: 3. антиінфляційна монетарна політика
Читать: МеханІзм зовнІшньоекономІчноЇ дІяльностІ
Читать: 1. міжнародні економічні відносини
Читать: 2. платіжний баланс
Читать: 3. валютний ринок і валютні курси
Читать: 4. механізм зовнішньоекономічної політики
Читать: 6. варіанти макроекономічної політики для досягнення внутрішньоекономічної і зовніш­ньоекономічЕкономІчне зростання
Читать: 1. економічне зростання і способи його вимірювання
Читать: 2. типи економічного зростання
Читать: 3. нтп як фактор економічного зростання бництва, стає поруч з ним і над ним, виконуючи функції МоделІ економІчного зростання
Читать: 1. модель економічного зростання домара
Читать: 2. модель економічного зростання харрода
Читать: 3. модель економічного зростання солоу
Читать: Вплив податкІв на випуск продукцІЇ
Читать: МІжнародна торгІвля
Читать: Список лІтератури
Читать: Додаток а
Читать: Додаток б