Материал: Фізична та колоїдна хімія - Навчальний посібник (Калінков О.Ю.)


Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Частина i. фІзична хІмІя вступ
Читать: Модуль 1. основи хІмІчноЇ термодинамІки. хІмІчнІ та фазовІ рІвноваги. хІмІчна кІнетика та елемеТема 1. поляризацІя i рефракцІя
Читать: 1.1. дипольний момент молекул і поляризовність
Читать: 1.2. молярна поляризація
Читать: Тема 2. основи хІмІчноЇ термодинамІки
Читать: 2.1. основні поняття та визначення
Читать: 2.2. перший закон термодинаміки
Читать: 2.3. теплоємність
Читать: 2.4. елементи термохімії
Читать: 2.5. закон гесса
Читать: 2.7. температурна залежність теплового ефекту реакції
Читать: Tema 3. другий закон термодинамІки
Читать: 3.1. цикл карно. перетворення теплоти в роботу
Читать: 3.2. оборотні та необоротні процеси у термодинамічних системах
Читать: 3.3. характеристичні функції та термодинамічні потенціали
Читать: 3.5. хімічний потенціал
Читать: Tema 4. хІмІчна рІвновага
Читать: 4.1. основні поняття та визначення. закон діючих мас
Читать: 4.2. рівняння вант-гоффа
Читать: 4.3. хімічні рівноваги в гетерогенних системах
Читать: 5. фазовІ рІвноваги
Читать: 5.1. основні поняття та визначення
Читать: 5.2. рівняння фазової рівноваги. правило фаз гіббса
Читать: 5.3. рівновага в однокомпонентних системах
Читать: 5.4. рівняння клапейрона-клаузіуса та його застосування для аналізу фазових діаграм
Читать: Tema 6. основи хІмІчноЇ кІнетики
Читать: 6.1. основні поняття та визначення
Читать: 6.2. реакції різних порядків
Читать: 6.4. методи визначення порядку хімічної реакції
Читать: 6.5. механізм хімічних реакцій. складні реакції
Читать: 6.6. температурна залежність швидкості хімічної реакції. енергія активації
Читать: 6.7. визначення енергії активації
Читать: 6.8. елементи теорії активних зіткнень. стеричний фак­тор
Читать: Tema 7. каталІз
Читать: 7.1. основні положення теорії каталізу
Читать: 7.2. специфіка дії каталізаторів
Читать: 7.3. гомогенний каталіз
Читать: 7.4. гетерогенний каталіз
Читать: 7.5. адсорбція та її роль у гетерогенному каталізі
Читать: Модуль 2. вчення про розчини. електрохІмІя нерІвноважних та рІвноважних процесІв
Читать: Тема 8. основи теорІЇ розчинІв
Читать: 8.1. типи розчинів, розчинність
Читать: 8.2. фазові рівноваги у двокомпонентних системах. закон рауля
Читать: 8.3. закон рауля для реальних розчинів
Читать: 8.4. закони коновалова
Читать: 8.5. властивості розчинів твердих речовин у рідинах
Читать: 8.6. закон розподілу. екстракція. осмотичний тиск
Читать: 8.7. діаграми розчинності (плавкості). обмежено розчинні рідини
Читать: Tema 9. розчини електролІтІв та електрохІмІчнІ процеси в електролІтах
Читать: 9.1. основні положення теорії арреніуса
Читать: 9.2. термодинамічна активність
Читать: 9.3. нерівноважні процеси в електрохімічних системах. закони фарадея. електроліз
Читать: 9.4. електропровідність розчинів електролітів
Читать: 9.5. вивчення властивостей розчинів за даними вимірю­вання електропровідності
Читать: Tema 10. рІвноважнІ електрохІмІчнІ процеси
Читать: 10.1. міжфазні стрибки потенціалу. поняття електродно­го потенціалу
Читать: 10.2. гальванічний елемент даніеля-якобі
Читать: 10.3. електрорушійна сила гальванічного елемента. рів­няння нернста
Читать: 10.4. класифікація електродів
Читать: 10.5. електродні ланцюги. вимірювання ерс
Читать: Додатки
Читать: Основні фізико-хімічні характеристики речовин
Читать: Відносна густина речовин (+20 °с)
Читать: Густина деяких рідинних речовин (г/см3)
Читать: зміна енергії гіббса при утворенні речовин
Читать: Ебуліоскопічні константи і температури кипіння розчинників
Читать: Частина ii. колоЇдна хІмІя вступ
Читать: Модуль 1. методи отримання дисперсних систем. поверхневІ явища та адсорбцІйнІ
Читать: Тема 1. основнІ поняття І визначення
Читать: Тема 2. методи отримання та очищення колоЇдних систем
Читать: Тема 3. поверхневІ явища та адсорбцІйнІ рІвноваги
Читать: Модуль 2. основнІ властивостІ дисперсних систем (електрокІнетичнІ, молекулярно-кІнетичнІ, оптичТема 4. електрокІнетичнІ властивостІ дисперсних систем
Читать: Тема 5. молекулярно-кІнетичнІ та оптичнІ властивостІ дисперсних систем
Читать: Тема 6. агрегативна стІйкІсть та коагуляцІя дисперсних систем
Читать: Тема 7. структурно-механІчнІ властивостІ дисперсних систем
Читать: Тема 8. окремІ представники дисперсних систем
Читать: Тема 9. напІвколоЇди І розчини високомолекулярних сполук
Читать: Список рекомендуЄмоЇ лІтератури
Читать: Додатки
Читать: фізико-хімічні та колоїдно-хімічні характеристики речовин
Читать: Змочування твердих тіл водоюна межі з повітрям