Материал: Фінансове планування і управління на підприємствах - Підручник (Семенов Г.А.)


Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Вступ
Читать: РоздІл 1. теоретичнІ основи фІнансового менеджменту
Читать: 1.1. фІнанси, Їх роль у ринкових умовах господарювання
Читать: 1.2. сутнІсть фІнансового менеджменту
Читать: 1.3. функцІЇ фІнансового менеджменту
Читать: 1.4. фІнансовий механІзм
Читать: 1.5. концепцІЇ фІнансового менеджменту
Читать: Навчальний тренІнг
Читать: Рекомендована лІтература
Читать: РоздІл 2. система забезпечення фІнансового менеджменту
Читать: 2.1. органІзацІйне забезпечення фІнансового менеджменту
Читать: 2.2. центр фІнансовоЇ вІдповІдальностІ
Читать: 2.3. ІнформацІйне забезпечення фІнансового менеджменту
Читать: 2.4. удосконалення органІзацІЇ управлІння фІнансовою дІяльнІстю на пІдприЄмствІ
Читать: Навчальний тренІнг
Читать: Рекомендована лІтература
Читать: РоздІл 3. управлІння грошовими потоками
Читать: 3.1. грошовІ потоки: сутнІсть та основнІ елементи
Читать: 3.2. методи розрахунку грошових потокІв
Читать: 3.3. аналІз грошових потокІв
Читать: 3.4. процес управлІння грошовими потоками
Читать: Навчальний тренІнг
Читать: Рекомендована лІтература
Читать: РоздІл 4. визначення вартостІ грошей у часІ та її використання у фІнансових розрахунках
Читать: 4.1. вартІсть грошей І час
Читать: 4.2. методичний ІнструментарІй
Читать: 4.3. майбутня вартІсть грошей
Читать: 4.4. теперІшня вартІсть грошей
Читать: Навчальний тренІнг
Читать: Рекомендована лІтература
Читать: РоздІл 5. управлІння прибутком
Читать: 5.2. управлІння формуванням доходІв пІдприЄмства
Читать: 5.3. управлІння витратами пІдприЄмства
Читать: 5.4. управлІння розподІлом прибутку
Читать: Навчальний тренІнг
Читать: Рекомендована лІтература
Читать: РоздІл 6. управлІння активами програмна анотація
Читать: 6.2. управлІння необоротними активами
Читать: 6.4. управлІння товарно-матерІальними запасами
Читать: 6.5. управлІння дебІторською заборгованІстю
Читать: 6.6. управлІння грошовими активами
Читать: Навчальний тренІнг
Читать: Рекомендована лІтература
Читать: РоздІл 7. вартІсть І структура капІталу
Читать: 7.1. поняття І економІчна сутнІсть вартостІ капІталу
Читать: 7.2. вартІсть основних джерел капІталу
Читать: 7.3. средньозважена І гранична вартІсть капІталу
Читать: 7.4. управлІння власним капІталом
Читать: 7.5. управлІння боргом
Читать: 7.6. оптимІзацІя структури капІталу
Читать: Навчальний тренІнг
Читать: Рекомендована лІтература
Читать: РоздІл 8. управлІння ІнвестицІями
Читать: 8.1. сутнІсть І класифІкацІя ІнвестицІй
Читать: 8.2. мета І завдання управлІння ІнвестицІями
Читать: 8.3. управлІння реальними ІнвестицІями
Читать: 8.5. ефективнІсть ІнвестицІйного проекту рекон­струкцІЇ пІдприЄмства
Читать: 8.6. управлІння фІнансовими ІнвестицІями
Читать: Навчальний тренІнг
Читать: Рекомендована лІтература
Читать: РоздІл 9. управлІння фІнансовими І податковими ризиками
Читать: 9. 1. економІчна сутнІсть І класифІкацІя фІнансових ризикІв пІдприЄмства
Читать: 9.2. суть І завдання управлІння
Читать: 9.3. методи оцІнювання фІнансових ризикІв
Читать: 9.4. ризик ІнвестицІйного портфеля
Читать: 9.5. нейтралІзацІя фІнансових ризикІв
Читать: 9.6. монІторинг податкових ризикІв
Читать: Навчальний тренІнг
Читать: рекомендована лІтература
Читать: РоздІл 10. аналІз фІнансових звІтІв
Читать: 10.1. змІст І завдання аналІзу фІнансовоЇ звІтностІ
Читать: 10.2. методи аналІзу фІнансовоЇ звІтностІ
Читать: 10.3. аналІз балансу
Читать: 10.4. аналІз звІту про фІнансовІ результати
Читать: 10.5. аналІз звІту про рух грошових коштІв
Читать: 10.6. аналІз звІту про власний капІтал
Читать: Навчальний тренІнг
Читать: РоздІл 11. внутрІшньофІрмове фІнансове планування
Читать: 11.1. змІст та завдання фІнансового планування
Читать: 11.2. органІзацІя процесу фІнансового планування
Читать: 11. 3. моделІ процесу фІнансового планування
Читать: 11.4. перспективне фІнансове планування
Читать: 11.5. особливостІ складання бІзнес-плану органІзацІЇ, що працюЄ за франчайзинговою схемою
Читать: 11.6. поточне фІнансове планування
Читать: 11.7. оперативне фІнансове планування
Читать: Навчальний тренІнг контрольнІ запитання
Читать: Рекомендована лІтература
Читать: РоздІл 12. антикризове фІнансове управлІння пІдприЄмством
Читать: 12.1. економІко-правовІ аспекти
Читать: 12.2. економІчна сутнІсть І фактори формування фІнансовоЇ кризи пІдприЄмства
Читать: 12.3. сутнІсть І завдання антикризового фІнансового управлІння
Читать: 12.4 дІагностика фІнансовоЇ кризи на пІдприЄмствІ
Читать: 12.5. дІагностика окремих елементІв виробничо-господарськоЇ дІяльностІ пІдприЄмства
Читать: 12.6 фІнансова санацІя пІдприЄмства
Читать: 12.7 планування фІнансового оздоровлення пІдприЄмства
Читать: 12.8. фІнансове забезпечення антикризового
Читать: Навчальний тренІнг
Читать: Рекомендована лІтература